Podsumowanie wpływów kampanii 1% na dzień 20 października 2016 r.

Zarząd Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom (dalej: Fundacja) uprzejmie informuje, iż w dniu 04.10.2016 r. wpłynęło do siedziby Fundacji pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego wraz z płytą zawierającą niezbędne dane do rozliczenia 1% podatku, za pośrednictwem których Fundacja Wcześniak otrzymała informacje o kwocie 1% podatku, przekazanej na jej rzecz na podstawie zeznań podatkowych albo ich korekt, przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem wskazał tzw. cel szczegółowy, danych identyfikacyjnych poszczególnych podatników, którzy w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie (dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego) złożyli wniosek o przekazanie na rzecz Fundacji Wcześniak kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego i jednocześnie wyrazili zgodę na udostępnienie powyższych danych Fundacji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Zarząd Fundacji przystąpił do analizy danych oraz przedstawia informacje o wysokości zebranych z 1% kwot.

W piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie wskazał, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi raport załączony do pisma nie jest podsumowaniem wszystkich kwot, jakie poszczególne urzędy skarbowe przekazały z tytułu 1% podatku z zeznań podatkowych za rok 2015, zaznaczając, iż w szczególności nie są w nim zawarte dane dotyczące tych kwot 1% podatku, które nie są związane z danymi podatników, udostępnianymi na podstawie ich zgody wyrażonej w zeznaniach podatkowych, lub ze wskazanym przez podatników celem szczegółowym.

Z otrzymanych od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie danych wynika, iż w ramach wpłat z 1% podatku za 2015 r. Fundacja Wcześniak zebrała kwotę 1 302 926,86 zł. Wpłaty te pochodziły od łącznie 18 742 podatników, zaś przekazane zostały przez 371 Urzędy Skarbowe. Średnia wartość wpłaty od statystycznego podatnika, który wsparł Fundację Wcześniak, wyniosła 69,52 zł. Najwyższa liczba podatników, bo aż 430 osób, przeznaczyła 1% podatku za pośrednictwem US w Stargardzie.

Podatnicy, którzy wsparli Fundację Wcześniak, wskazali przeznaczenie wpłat z 1% na łącznie 2948 celów szczegółowych – w tym 208 podopiecznych Fundacji (z zaznaczeniem, iż jako cel szczegółowy podatnicy określali wsparcie czworaczków, trojaczków oraz bliźniąt).

Z uwagi na fakt, iż opis niektórych celów szczegółowych uniemożliwia precyzyjne określenie zamiaru podatnika, np. ?dla Wojtusia?, podczas gdy w gronie podopiecznych jest wiele rodzin posiadających dziecko o imieniu Wojciech, Zarząd Fundacji, dochowując należytej staranności w gospodarowaniu środkami finansowymi, podejmie działania mające na celu uzyskanie od podatników doprecyzowania ich intencji.

Zarząd Fundacji Wcześniak dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% Fundacji i naszym podopiecznym. Wasze wsparcie i zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli, wiele dla nas znaczy. Równocześnie na podstawie analizy wpływów środków finansowych na rachunek bankowy Zarząd oświadcza, iż zbiorcza informacja o wartości wpływów kwot w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych osób, które złożyły wniosek o przekazanie tychże środków na rzecz Fundacji Wcześniak i jej podopiecznych, otrzymana z Urzędu Skarbowego w Piasecznie, nie obejmuje wszystkich wpłat z 1%, jakie zostały zaksięgowane na rachunku Fundacji. Pełna analiza zostanie zaprezentowana po otrzymaniu stosownego uzupełnienia w rocznym sprawozdaniu z działalności Fundacji za 2016 r.

Finalnie Prosimy o kontakt pod adresem wczesniak@wczesniak.pl rodziców lub opiekunów prawnych następujących dzieci:

Sebastian Andrzej Rutkowski

Halina Dulak

Julia Łabuda

Milena Michalska

Bobrowski Natanael

Kacper Wiszczuk

Karol Kobocik

Biernat Zuzanna

Gabriela Jania

Arkadiusz Nowak

Irek Cywiński

Aleksander Sysiak

Maziarz Katarzyna

Tadeusz Wińszczyk

Jakuba Marynika

Antosia Zmysłowska

Scroll to Top