Fundacja Wcześniak

Informacje o nas

 

Jesteśmy Fundacją zainicjowaną przez rodziców wcześniaka, działającą na rzecz rodziców wcześniaków. Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom została założona z inicjatywy Magdaleny i Tomasza Makaruków, rodziców Joachima, który urodził się w 29. tygodniu ciąży. Magdalena jest doktorem nauk humanistycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje w jednej z warszawskich szkół. Tomasz obronił doktorat w Szkole Głównej Handlowej i pracuje w branży reklamowej. Oprócz Joachima, który przyszedł na świat o dwa i pół miesiąca wcześniej, niż było to zaplanowane, mamy drugiego synka – Jonatanka, urodzonego prawie o czasie, bo w 38. tygodniu ciąży.

 

Historia powstania Fundacji Wcześniak

Jak to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach, scenariusz powstania Fundacji napisało samo życie. Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom powstała w 2003 roku, kiedy to założycielom – Magdalenie i Tomaszowi Makarukom – urodził się w 29. tygodniu ciąży ich syn-wcześniak. Wówczas jako rodzice szukający informacji i wsparcia nie znaleźli żadnej organizacji w Polsce, która zajmowałaby się rodzicami wcześniaków, nie było przystępnej dla rodzica literatury, podobnie jak małych ubranek, pieluch czy też innych akcesoriów i środków pielęgnacyjnych przystosowanych do potrzeb dzieci przedwcześnie urodzonych. Najbliższa Grupa Wsparcia działała w Stanach Zjednoczonych Ameryki, co biorąc pod uwagę inne standardy życia w porównaniu z realiami w Polsce, nie mogło stanowić żadnej pomocy.

Magdalena i Tomasz Makarukowie podjęli wówczas decyzję o założeniu Fundacji, której główną myślą miało być wsparcie, jakiego będą udzielać rodzice, którzy mają już dzieci urodzone jako wcześniaki, innym rodzicom, których dzieci dopiero się narodziły. W ten sposób powstał Program „Mentor”, strona internetowa www.wczesniak.pl, na której zgromadzono zarówno wiedzę merytoryczną dotyczącą różnych aspektów wcześniactwa, jak i stworzono platformę komunikacyjną umożliwiającą wzajemny kontakt rodziców z różnych zakątków Polski, a z czasem i z całego świata. Ponadto powstał sklep internetowy (przekazany później w zarządzanie wyspecjalizowanemu podmiotowi) oferujący ubranka, środki pielęgnacyjne, a także możliwość wypożyczenia urządzeń, m.in. monitorów oddechu, tak niezbędnych w opiece nad wcześniakiem.

Przez pierwsze 8 lat swojej działalności Fundacja Wcześniak była organizacją finansowaną głównie ze środków własnych założycieli, dopiero w 2010 r. otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego i w tej formie działa do dziś.

Przez prawie 15 lat działalności Fundacja zrzeszyła w ramach Programu „Mentor” blisko tysiąc rodzin wcześniaków, w dziale „Poznaj losy innych wcześniaków” na stronie internetowej zamieściła historie ponad 200 dzieci, zainicjowała setki artykułów prasowych, reportaży, wystąpień radiowych i telewizyjnych, a także szereg działań i projektów, które szczegółowo zostały opisane poniżej.

 

Główne cele i działalność statutowa Fundacji

 

Głównymi celami działań Fundacji Wcześniak są:

 1. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa w rodzinach, w których dzieci urodziły się jako wcześniaki, tj. przed upływem 36. tygodnia ciąży;
 2. pomoc społeczna w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r., kierowana do rodzin wcześniaków;
 3. wspieranie rodziców wcześniaków;
 4. działalność charytatywna na rzecz rodzin wcześniaków;
 5. udzielanie informacji o wcześniakach kobietom w ciąży, rodzicom wcześniaków lub innym osobom zainteresowanym tą tematyką;
 6. wspieranie działań zmierzających do propagowania wiedzy o wcześniakach;
 7. tworzenie platformy służącej wymianie informacji pomiędzy rodzicami wcześniaków.

 

W ramach swojej działalności statutowej Fundacja zajmuje się:

  1. inicjowaniem i ułatwianiem kontaktów rodziców wcześniaków;
  2. udostępnianiem treści zawartych na  stronie internetowej  www.wczesniak.pl;
  3. drukowaniem poradników dla rodziców wcześniaków;
  4. prowadzeniem Programu „Mentor” zrzeszającego rodziców wcześniaków;
  5. wyrażaniem opinii w sprawach istotnych dla Fundacji;
  6. współpracą z pokrewnymi organizacjami zarówno w Polsce, jak i za granicą;
  7. organizacją prelekcji, szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań dyskusyjnych;
  8. działalnością edukacyjną w szkołach rodzenia;
  9. działalnością wydawniczą;
  10. tłumaczeniem publikacji obcojęzycznych;
  11. doradztwem rodzicom wcześniaków;
  12. prowadzeniem w różnych miastach Polski Grup Wsparcia dla rodziców, którym urodziły się wcześniaki;
  13. zakładaniem i prowadzeniem subkont dla wcześniaków – podopiecznych Fundacji.

 

Do swoich największych osiągnięć Fundacja zalicza:

Zainicjowanie i wprowadzenie w życie Programu „Mentor”

Program „Mentor” najpełniej oddaje myśl przewodnią Fundacji Wcześniak. Jest to program, który działa od samego początku istnienia Fundacji i został stworzony po to, aby umożliwić rodzicom wzajemny kontakt w celu udzielenia wsparcia i pomocy przez rodziców, mających już kilkuletnie dzieci, urodzone jako wcześniaki, rodzicom, którzy dopiero niedawno zostali obdarzeni przedwcześnie urodzonym potomstwem. Otrzymawszy zgłoszenie od młodych rodziców wcześniaka, Fundacja umożliwia im bezpośredni kontakt z Mentorami, czyli rodzicami odchowanych już dzieci, urodzonych przedwcześnie.

Dobór rodziców odbywa się wyłącznie za obopólną zgodą. Głównym kryterium doboru rodziców są zazwyczaj: miejsce zamieszkania, szpital, w którym urodziło się dziecko, ten sam problem zdrowotny dziecka, a także zbliżona historia narodzin, czyli ten sam tydzień urodzenia, waga czy liczba rodzeństwa.

Aby zgłosić się do Programu „Mentor” jako rodzice udzielający rady, rodzice powinni mieć co najmniej 1-roczne dziecko, które zostało urodzone przed 36. tygodniem ciąży. Zgłoszenia, kierowane na adres: wczesniak@wczesniak.pl, powinny zawierać imię i nazwisko rodzica, dziecka, miejsce obecnego zamieszkania, wiek dziecka, tydzień ciąży, w którym urodziło się dziecko oraz przebyte schorzenia.

Aby zgłosić się do Programu „Mentor” jako rodzice oczekujący rady, należy przesłać zgłoszenie zawierające imię i nazwisko rodzica, dziecka, miejsce obecnego zamieszkania, wiek dziecka, tydzień ciąży, w którym się urodziło, oraz przebyte schorzenia.

 

Wydanie w 2007 roku książki „Wcześniak. Pierwsze 6 lat życia”

Jest to polskie tłumaczenie amerykańskiego poradnika dla rodziców wcześniaków zatytułowanego w oryginale „Preemies: The Essential Guide for Parents of Premature Babies, autorstwa: D. W. Linden, E. T. Paroli, M. W. Doron. Poradnik został przetłumaczony i zredagowany przez Fundację oraz wydany przy współpracy Wydawnictwa PZWL.

 

Przystąpienie do EFCNI (Europejska Fundacja na Rzecz Opieki nad Przedwcześnie Urodzonymi Niemowlętami)

Od 2009 roku Fundacja Wcześniak współpracuje z siostrzanymi organizacjami, działającymi na rzecz rodziców wcześniaków, z ponad 20 krajów europejskich pod patronatem niemieckiej organizacji EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants). EFCNI jest pierwszą organizacją ogólnoeuropejską reprezentującą interesy noworodków, wcześniaków oraz ich rodzin. EFCNI łączy rodziców, lekarzy i innych pracowników medycznych we wspólnym celu poprawy długoterminowego stanu zdrowia noworodków i wcześniaków poprzez zapewnienie najlepszej możliwej profilaktyki, leczenia, opieki oraz wsparcia. Logo EFCNI

Od 1 lutego 2014 r. Prezes Fundacji dr Tomasz Makaruk czynnie uczestniczy w obradach Parents Advisory Board – specjalnej Rady, do której został wybrany na 4-letnią kadencję jako  reprezentant rodziców, pełniącej funkcję doradczą w stosunku do Chair Committee, zajmującego się opracowywaniem ogólnoeuropejskich standardów dotyczących opieki nad wcześniakami.

W styczniu 2015 r. podczas 11. Kongresu EFCNI w Monachium Fundacja Wcześniak otrzymała jedną z trzech, dorocznie przyznawanych przez Radę EFCNI nagród, w uznaniu za całokształt działań podejmowanych w latach 2003-2014. Statuetkę nagrody odebrała z rąk przewodniczącej Rady EFCNI – Pani dr Magdalena Sadecka-Makaruk, Sekretarz Fundacji.

 

Zorganizowanie kampanii 1% „Wcześniaki. Sprawa wielkiej wagi”

W roku 2010 r. Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. W drugiej połowie roku rozpoczęto prace nad przygotowaniem kampanii reklamowej 1% pod nazwą „Wcześniaki. Sprawa wielkiej wagi”, której celem było promowanie świadomego wcześniactwa, wzrost świadomości Fundacji Wcześniak oraz pozyskanie wpływów z odpisów z 1%. W latach 2011-2014 kampania była prowadzona w TV, prasie, kinach, na ekranach w galeriach handlowych, dworcach, a także w mediach społecznościowych, w tym przede wszystkim na stronach Fundacji Wcześniak oraz na portalu Facebook (www.facebook.pl/wczesniak). Ambasadorem Fundacji została aktorka Pani Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która wystąpiła w kampanii, a prywatnie jest mamą wcześniaka.

 

Wystąpienie Fundacji w Parlamencie Europejskim

W listopadzie 2011 r. w Brukseli odbył się IV Kongres europejskich organizacji działających na rzecz wcześniaków, zorganizowany przez EFCNI, będący podsumowaniem i ukorowaniem wszystkich uroczystości przeprowadzonych na całym świecie w ramach Światowego Dnia Wcześniaka, który został wyznaczony na dzień 17 listopada. Główną ideą IV Kongresu było podpisanie „Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków” w Parlamencie Europejskim w dn. 23.11.2011 r. Fundację Wcześniak reprezentował na Kongresie Prezes fundacji dr Tomasz Makaruk, który też w dniu podpisania „Apelu…” wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim, w którym przedstawił sytuację rodzin wcześniaków w Polsce.

 

Kampania społeczna „Oni też byli wcześniakami”

Dzięki możliwościom, jakie otwiera art. 23a Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), mówiący, iż jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają organizacjom pożytku publicznego możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez te organizacje działalności nieodpłatnej, Fundacja Wcześniak przygotowała 30-sekundowy film kampanii społecznej „Oni też byli wcześniakami”.

W jego treści przedstawiona została problematyka przedwczesnych urodzin, która czyni z dzieci urodzonych przed terminem najliczniejszą grupę pacjentów spośród wszystkich dzieci podlegających hospitalizacji – w Unii Europejskiej przekracza 500 000 dzieci rocznie. Kampania pokazuje równocześnie współdziałanie środowiska medycznego (neonatologów) oraz rodziców i zwraca uwagę na kwestie, które w sposób szczególny odnoszą się do rodziców wcześniaków, takie jak potrzeba zapewnienia szczególnej opieki, jakiej wymagają najmniejsze z urodzonych niemowląt. W filmie występuje Pani prof. zw. dr hab. Ewa Helwich, Krajowy Konsultant ds. Neonatologii. Pani Profesor podkreśla w swojej wypowiedzi, iż wcześniaki wymagają specjalistycznego leczenia i bardzo potrzebują bliskości swoich rodziców, zaś zadaniem lekarzy i rodziców jest zapewnić im wszystko to, co jest niezbędne, aby mogły przeżyć, rosnąć i rozwijać się zgodnie ze swoim potencjałem. Kampania nawiązuje także do wystawy, która pod tym samym tytułem została zorganizowana przed dwoma laty z okazji Światowego Dnia Wcześniaka, przekazującej informację, iż dziećmi urodzonymi przedwcześnie byli także Isaak Newton, Albert Einstein, Voltaire czy Karol Darwin. Kampania nagrana została w dniu 6 października 2015 r. w Klinice Neonatologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz na terenie jednego z parków Warszawy. W dniu 16 grudnia 2015 r. Fundacja uzyskała zgodę na emisję kampanii od Komisji ds. Kampanii Społecznych TVP S.A.

W spocie wystąpili Zuzia i Gabryś Zaporscy, urodzeni 12.10.2009 roku w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, w 28. tygodniu ciąży, z wagami: Zuzia – 800 g i Gabryś – 600 g

 

Zainicjowanie w Polsce obchodów Światowego Dnia Wcześniaka przypadającego w dniu 17 listopada

Już od 2011 r. w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka. W ramach tych obchodów Fundacja Wcześniak za pośrednictwem mediów stara się przede wszystkim nagłośnić problematykę wcześniactwa poprzez udział przedstawicieli Fundacji w różnych programach telewizyjnych i radiowych, a także za pomocą specjalnych eventów organizowanych z tej okazji.

Siódme obchody Światowego Dnia Wcześniaka obfitowały w szereg wydarzeń w całej Polsce. Przedstawiciele Fundacji Wcześniak byli obecni na obchodach w Bydgoszczy, gdzie odbywał się „Bal Wcześniaka”, zorganizowany przez p. Mariolę Wachowiak-Jędrusik prowadzącą grupę wsparcia „Calineczki” oraz w Poznaniu na obchodach Wielkopolskiego Dnia Wcześniaka, przygotowanych przez Akademię Muzyki Ebertowski i Specjalistyczne Centrum Medyczne Panacea. Ponadto Światowy Dzień Wcześniaka obchodzony był przez: Studenckie Koło Naukowe Położnych Kliniki Neonatologii we współpracy z Kliniką Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Białymstoku, Terapeutyczne Punkty Przedszkolne „Słoneczna Kraina” w Bielsku-Białej, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, grupę wsparcia „Wcześniakowo” w Rudzie Śląskiej,  Specjalistyczny  Szpital im. J. Korczaka w Słupsku, Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka w Dąbrowie Górniczej oraz przez Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II Katowicach. Jak co roku głównym punktem obchodów Światowego Dnia Wcześniaka było podświetlenie na kolor fioletowy, łączącym wokół obchodów wszystkie kraje świata, najważniejszych budynków w całej Polsce.

W tym roku odbyło się także dużo wydarzeń towarzyszących, skupiających swoje tematy wokół wcześniaków. Firma Pampers wprowadziła pieluszki dla wcześniaków w 3 nowych rozmiarach, bezpłatnie udostępniane w szpitalach w całej Polsce. Magdalena Sadecka-Makaruk uczestniczyła w inauguracji produktu podczas konferencji prasowej, a także wzięła udział w programie „Pytanie na Śniadanie”. Firma Medela zorganizowała śniadanie eksperckie poświęcone znaczeniu mleka kobiecego w żywieniu wcześniaków. W związku z tym ważnym dniem wzięliśmy również udział w programie „Fajka pokoju” w Polsat News Dwa oraz w audycji „Środek tygodnia” w Radiu Plus. O wcześniakach rozmawiano również w programie „Damska Torebka”, w którym jedną ze współprowadzących jest ambasadorka Fundacji Wcześniak Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

 

Global Illuminating Initiative

W 2012 roku Fundacja zapoczątkowała w Polsce ogólnoświatową inicjatywę polegającą na podświetleniu w dniu Światowego Dnia Wcześniaka na kolor fioletowy, będący kolorem obchodów, licznych budynków szpitali i użyteczności publicznej. Na całym świecie w tym dniu podświetlane są najbardziej znane budowle i miejsca, w tym m.in. Empire State Building w Nowym Yorku, CN Tower w Toronto czy wodospad Niagara.

Tradycyjnie w tym dniu rodzice wcześniaków zamieszczają na fanpage’u Fundacji na facebooku zdjęcia ze swoich miast i okolic z podświetlonymi budynkami szpitali, w których znajdują się oddziały neonatologiczne, a także pozostałych budynków publicznych i przestrzeni miejskich. Co roku zasięg fioletowego światła dla wcześniaków jest coraz szerszy.

Zapraszamy do przyłączenia się do Global Illuminating Initiative w czasie obchodów Światowego Dnia Wcześniaka w dn. 17.11.2018 r. Więcej informacji można uzyskać na www.wczesniak.pl lub www.facebook.pl/wczesniak

 

Akcja „Jestem superbohaterem”

W ramach Światowego Dnia Wcześniaka w 2015 r. swoją premierę w internecie miała akcja „Jestem superbohaterem”, przygotowana przez zaprzyjaźnioną z Fundacją mamę 2 wcześniaków (z zawodu fotografa www.czerniewska.pl) – panią Dominikę Czerniewską. Akcja prezentowała zdjęcia dzieci-wcześniaków przebranych za superbohaterów, którzy swoimi niezwykłymi mocami pokonali wszystkie problemy związane z ich przedwczesnymi narodzinami. Dzieci miały charakterystyczne dla superbohaterów peleryny w kolorze fioletowym, który jest symbolem obchodów Światowego Dnia Wcześniaka. Fundacja Wcześniak objęła patronat honorowy nad całą akcją.

 

#BiegamDobrze dla wcześniaków

Od 2016 roku mamy zaszczyt uczestniczyć w akcji charytatywnej #BiegamDobrze organizowanej w ramach Półmaratonu i Maratonu Warszawskiego.

Biegacze, zapisując się na bieg, mogą wybrać ścieżkę charytatywną, wybierając jedną z podanych organizacji, którą zamierzają wesprzeć. Uczestnik otrzymuje swoją podstronę, na której może opisać swoją motywację, cel, jaki chce osiągnąć, a także podjąć dodatkowe wyzwanie, które ma na celu uatrakcyjnić jego zbiórkę i zmotywować darczyńców. Wszystkie zebrane przez biegacza środki trafiają na konto wybranej przez niego organizacji.

Maraton Warszawski

W dniu 30 września 2018 roku Podczas 40. PZU Maratonu Warszawskiego wystartowało dla Fundacji 52 biegaczy indywidualnych oraz 3 sztafety. W tej edycji poza możliwością przebiegnięcia w ramach akcji #BiegamDobrze całej 42-kilometrowej trasy (samemu bądź w sztafecie) uruchomiony został również charytatywny bieg na 5 km, w którym dla naszej Fundacji pobiegło 13 osób. Dzięki tej akcji osoby, które nie biegają długich dystansów lub robią to jedynie hobbystycznie, miały szansę nadać swojemu biegowi dodatkowe znaczenie. Biegli dla nas rodzice wcześniaków oraz osoby, które same są wcześniakami. Biegaczom towarzyszyło hasło 42,195 km = 42 Niezbędniki rodzica wcześniaka. Środki pochodzące z uruchomionej przy okazji biegu zbiórki przeznaczyliśmy na wydanie tego Niezbędnika! Szczególnym zaangażowaniem w zbiórkę wykazała się Kolorowa Drużyna Nessi, czyli Katarzyna, Adam i Aleksandra. Ich zbiórka przekroczyła 2600 zł! Wśród biegaczy indywidualnych wyróżniony został Michał Jasiński, biegnący dystans maratoński. Jego zbiórka przekroczyła 2600 zł. Zapraszamy do udziału we wrześniowych Maratonach Warszawskich oraz marcowych Półmaratonach Warszawskich.

W 13. PZU Półmaratonie Warszawskim, który odbył się 25 marca 2018 r. dla Fundacji Wcześniak pobiegły finalnie 63 osoby. Edycja ta obfitowała w osoby aktywnie prezentujące swoje zbiórki medialnie, zachęcając do wsparcia podjętej inicjatywy oraz dokonywania wpłat. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Wojciech Wciseł, który sam jest wcześniakiem.

Dla zachęty do wsparcia jego zbiórki wyznaczył sobie cel, jakim było przebiegnięcie wokół Trybunału Koronnego w Lublinie tylu kółek, ile wielokrotności 50 zł udało się zebrać. To wydarzenie wzbudziło zainteresowanie lokalnych mediów, co przełożyło się na liczbę wpłat, a także osób, do których dotarła informacja o możliwości wzięcia udziału w akcji #BiegamDobrze. Liderem tej edycji w zbiórkach dla naszej Fundacji był Paweł Kawalec, któremu w podziękowaniu została wręczona statuetka. Obydwu panom, a także wszystkim pozostałym uczestnikom z całego serca dziękujemy i zachęcamy Was do podjęcia wyzwania i wzięcia udziału w akcji #BiegamDobrze.

Z ramienia naszej Fundacji aktywny udział w akcji #BiegamDobrze bierze Prezes dr Tomasz Makaruk, który w 11. PZU Półmaratonie Warszawskim zadedykował swój bieg wszystkim wcześniakom i ich rodzicom, którzy mają wolę walki i siłę, która objawia się każdego dnia. Cały dystans przebiegł razem z Maćkiem, wcześniakiem z 26. tygodnia, który jest dzieckiem niepełnosprawnym. W tym biegu towarzyszyli także jego rodzice, którzy na co dzień nie biegają, jednak pragnienie spełnienia marzenia swojego dziecka było ich mocą, dzięki której udało im się pokonać całą 21-kilometrową trasę w czasie szybszym niż zakładany.

Ze wszystkimi dotychczasowymi edycjami #BiegamDobrze (6 biegów!) dla Fundacji  Wcześniak zmierzył się również Krzysztof Kliber na co dzień współpracujący z nami jako Specjalista ds. Compliance. Obydwaj Panowie zapewniają udział naszej Fundacji wszystkimi dotychczasowymi edycjami #BiegamDobrze dla Fundacji Wcześniak zmierzył się również Krzysztof Kliber na co dzień współpracujący z nami jako Specjalista ds. Compliance. Obydwaj Panowie zapewniają udział naszej Fundacji nie tylko w charakterze organizacji wspieranej w akcji, organizatora punktu kibicowania, wdzięcznej wszystkim darczyńcom instytucji, ale również aktywnych biegaczy, którzy zmagają się z trasami i mijającymi kilometrami, aby pomagać naszym podopiecznym.

Najlepsi z najlepszych!

Prowadzona działalność statutowa Fundacji Wcześniak w tym wydawanie „Niezbędnika rodzica wcześniaka”, który właśnie Państwo czytają, wymaga ogromu nakładów finansowych. Jednym ze sposobów ich gromadzenia jest udział Fundacji w akcji #BiegamDobrze organizowanej podczas Półmaratonu Warszawskiego oraz Maratonu Warszawskiego. Każdy z biegaczy, rejestrując się na zawody, może wybrać tzw. ścieżkę charytatywną, w ramach której zaprasza swoich znajomych do wpłaty środków na rzecz wybranej przez biegacza organizacji charytatywnej. W ten sposób zawodnik po tym, jak saldo zbiórki osiągnie określony poziom, otrzymuje pakiet startowy, zaś beneficjentem środków przewyższających koszt pakietu jest wskazana organizacja charytatywna. Wszyscy zaś darczyńcy mogą przyczynić się do udziału w zawodach znajomego, a także wesprzeć szczytny cel.

Mamy ogromny zaszczyt przedstawić Państwu czworo ludzi, którzy zebrali najwięcej środków ze wszystkich biegnących dla Fundacji Wcześniak uczestników 40.PZU Maratonu Warszawskiego w dn. 30 września 2018 r. i którzy wybrali ścieżkę charytatywną jako sposób udziału w zawodach. Opisywane tu osoby wybrały Fundację Wcześniak jako beneficjenta swoich zbiórek.

Najwięcej pieniędzy jako biegacz indywidualny zebrał Pan Michał Jasiński, który biegł z numerem startowym 18008. Dlaczego wybrał ścieżkę charytatywną? Tak napisał przy swojej zbiórce: „Biegnąc mam szansę pomóc maluszkom, które były zbyt niecierpliwe i ciut za szybko zechciały obejrzeć świat własnymi oczami – Wcześniaczkom. Zrób prezent na moje 30. urodziny – wpłać na zbiórkę, by pomóc Wcześniaczkom – nic nie sprawi mi większej radości i nie uśmierzy bólu pojawiającej się trójki z przodu :)”.

Ogromnym zaangażowaniem w zbiórkę wykazała się też drużyna biegnąca w sztafecie – Katarzyna, Adam i Aleksandra, czyli Kolorowa Drużyna Nessi. Drużyna zebrała ponad 2500 zł poprzez aktywne informowanie o zbiórce oraz wystawienie na aukcję charytatywną akcesoriów dla biegaczy.

Ogromnie nas cieszy, że pozostali biegacze i biegaczki włożyli ogromny wysiłek nie tylko w sam bieg, ale zbiórki charytatywne uruchomione w ramach akcji #BiegamDobrze. Dodatkowo, z nieukrywaną przyjemnością i dumą możemy ogłosić, że dla Fundacji biega regularnie już 48 osób, które startują w Maratonie i Półmaratonie Warszawskim

 

Praca magisterska poświęcona Fundacji Wcześniak

Z przyjemnością informujemy o obronie przez Panią Aleksandrę Szallę pracy magisterskiej poświęconej Fundacji Wcześniak, zatytułowanej „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom”. Praca napisana została na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod kierunkiem ks. dr hab. Stanisława Chrobana prof. UKSW.

Jest nam ogromnie miło, iż działalność Fundacji dostrzegana jest nie tylko na oddziałach neonatologicznych szpitali w całej Polsce oraz przez rodziców dzieci przedwcześnie narodzonych. Powołując do życia Fundację przed prawie 16 laty, nigdy nie myśleliśmy, iż będzie ona przedmiotem rozpraw naukowych.

 

Subkonta i świadczona pomoc

Subkonta

W ramach bezpośredniej pomocy rodzicom i ich dzieciom od lipca 2011 r. przy rachunku ogólnym Fundacji prowadzonym w PKO SA, oddział w Piasecznie o nr  28 1240 6351 1111 0000 4811 2608, Fundacja prowadzi indywidualne subkonta (rachunki pomocnicze do rachunku ogólnego) przypisane do poszczególnych dzieci, które są wcześniakami i których rodzice wyrazili chęć założenia subkonta dla dziecka w celu zbierania pieniędzy z 1% podatku przekazywanego na dane dziecko przez podatników oraz z darowizn pieniężnych wpłacanych bezpośrednio na rachunek subkonta danego dziecka. Każdy rodzic, który chce założyć subkonto przy rachunku Fundacji, musi podpisać umowę o subkonto oraz dołączyć do niej niezbędne dokumenty stwierdzające jego tożsamość (kserokopie dowodów osobistych rodziców/opiekunów prawnych) oraz medyczne dziecka, z których wynika, że dziecko urodziło się jako wcześniak  i w czasie pobytu w szpitalu (wypis ze szpitala), a także po wyjściu ze szpitala choruje na choroby będące konsekwencją wcześniejszego porodu lub też wymaga stałej rehabilitacji i kontroli u specjalistów w celu wsparcia jego rozwoju tak, aby z czasem mogło dogonić swoich rówieśników (dokumentacja medyczna z ośrodków i od specjalistów, do których dziecko uczęszcza na wizyty i kontrole). Subkonto jest zakładane dla pojedynczego dziecka lub dla wszystkich dzieci, które są rodzeństwem urodzonym jako bliźnięta, trojaczki, czworaczki etc.

Wypożyczalnia sprzętu dla wcześniaków

W ramach pomocy finansowej dla rodziców od 2012 roku działa przy Fundacji bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pomocnego przy pielęgnacji wcześniaków. Rodzice mogą wypożyczyć  w zależności od swoich potrzeb m.in. monitory oddechu, laktatory, nianię elektroniczną, sterylizator do butelek czy wagę niemowlęcą.

Grupy Wsparcia

Wraz z rozwojem Fundacji i powiększającą się stale liczbą zaprzyjaźnionych rodziców powstała nowa inicjatywa, którą nazwaliśmy Grupami Wsparcia. Początkowo były to Grupy Wsparcia, które działały głównie w internecie. To znaczy, jeśli do Fundacji zgłosiła się mama, która chciała w danym mieście zrobić coś więcej dla innych rodziców z tego samego miasta i prosiła, aby do niej w pierwszej kolejności odsyłać rodziców, to wówczas przy przekazywaniu kontaktu zaznaczaliśmy, że z tymi mamami można nie tylko wymienić się mejlami, ale także spotkać się i porozmawiać bezpośrednio.

Na początku zgłaszały się głównie mamy z większych miast, z czasem jednak zaczęły pojawiać się mamy, a  także ojcowie z mniejszych miast i miejscowości. I tak w przeciągu kilku lat powstała prawdziwa sieć rodziców zrzeszonych w „wirtualnych”, tak to nazwijmy, Grupach Wsparcia.

Liczba grup wsparcia ku naszej radości stale się powiększa. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz na miesiąc w szpitalu, w którym znajduje się oddział neonatologiczny. Na spotkania zapraszani są wszyscy rodzice z danego miasta, nie tylko Ci, których dziecko w danym szpitalu się urodziło. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w takim spotkaniu zapraszamy do polubienia fanpage’a Fundacji na www.facebook.pl/wczesniak, gdzie na bieżąco informujemy o kolejnych spotkaniach.

Zapraszamy też do kontaktu chętne osoby, które chciałyby zająć się organizacją takich spotkań w swoim mieście. Z chęcią podpowiemy, jak to zrobić.

 

Plany na przyszłość

Narodowe Centrum Wcześniaków

Największym projektem, nad którym już teraz pracuje Fundacja i na którego realizację gromadzi środki finansowe, jest powołanie do życia Narodowego Centrum Wcześniaków.

Głównym zadaniem Narodowego Centrum Wcześniaków będzie zapewnienie rodzicom przedwcześnie narodzonego dziecka możliwości otrzymania konsultacji medycznych w jednym miejscu w sytuacji, gdy dziecko zostało już wypisane ze szpitala. Idea takiego Centrum opiera się więc na wyeliminowaniu konieczności podróżowania do lekarzy i wdrożeniu modelu, w którym to lekarze będą przychodzić na wizytę do dziecka.

Narodowe Centrum Wcześniaków ma być placówką medyczną dedykowaną wyłącznie dzieciom urodzonym przedwcześnie odpowiadającą na potrzeby wynikające z braku placówki medycznej dedykowanej wcześniakom w Polsce, co wiąże się z podróżowaniem i staniem w kolejkach oraz słabej wiedzy dotyczącej wcześniactwa specjalistów w ZOZ w połączeniu z koniecznością regularnych kontroli rozwoju i rehabilitacji dziecka. Brak ustawowej opieki nad wcześniakiem po upływie 24 mies. od wypisu ze szpitala w przychodniach neonatologicznych przy szpitalach referencyjnych 2. i 3. stopnia,  specjaliści „rozrzuceni” po całym kraju oraz długi okres oczekiwania na wizytę w ZOZ uzupełniają listę argumentów za powołaniem Narodowego Centrum Wcześniaków. Narodowe Centrum Wcześniaków zapewni między innymi kompleksową diagnostykę wcześniaków w jednym miejscu, centralizację danych dotyczących wcześniaków, szkolenia personelu medycznego i rodziców wcześniaków, promocję tematyki świadomego wcześniactwa.

Narodowe Centrum Wcześniaków będzie odpowiadać na potrzebę i lukę rynkową, polegającą na zapewnieniu rodzicom dziecka, które zostało już wypisane ze szpitala, możliwości otrzymania konsultacji medycznych w jednym miejscu, bez konieczności podróżowania do lekarzy, w modelu, w którym to lekarze będą przychodzić na wizytę do dziecka. Inicjatywa Narodowego Centrum Wcześniaków pozostaje w duchu działań statutowych Fundacji Wcześniak, gdyż zapewnia Rodzicom dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży to, czego na danym etapie potrzebują. Fundacja Wcześniak zapewnia dostęp do wiedzy, informacji, kontaktów oraz zapewnia w ramach Programu „Mentor” oraz Grup Wsparcia dostęp do rodzin, które „odchowały” już swoje dzieci urodzone przed terminem. Pomoc ta jest niezbędna rodzicom w pierwszych dniach po narodzinach kolejnego dziecka, które przyszło na świat wcześniej. W momencie gdy dziecko to zostaje już wypisane ze szpitala, zmieniają się także potrzeby rodziców. Właśnie na tym etapie chcemy je zaspokajać jako Narodowe Centrum Wcześniaków.

Zostań Przyjacielem Fundacji i pomóż nam

Każdy, kto chce pomóc zbudować Narodowe Centrum Wcześniaków lub wesprzeć działania Fundacji, może to zrobić, przekazując przelewem bankowym darowiznę pieniężną na konto Fundacji – PKO SA, oddział w Piasecznie o nr 21 1240 6351 1111 0010 5044 7005  lub wypełniając załączony druk przekazu.