RODO

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, z siedzibą przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000191989, NIP: 1231025153, REGON: 015721363 („Fundacja”). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych najszybszym kanałem komunikacji z Administratorem Danych jest kierowanie wiadomości mailowych na adres poczty elektronicznej: iod@wczesniak.pl.
3. Dane osobowe Użytkowników uzyskane poprzez Portal będą przetwarzane:
a) pod warunkiem uzyskania od Użytkownika zgody – w tym przypadku dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na tej podstawie przetwarzane są przede wszystkim
dane:
– w celu profilowania, polegającego na dostosowaniu prezentowanych stron, reklam i treści;
–  w celu dostarczania Użytkownikowi od podmiotu prowadzącego Portal informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji słownej, elektronicznej, a także na wskazane w toku rejestracji do Portalu adresy i numery telefonów;
–  w celu dostarczania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Portalu;
b) w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na korzystanie z funkcjonalności Portalu (Umowa) na warunkach opisanych w Regulaminie – w tym przypadku dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) w celu wykonania innej umowy zawartej za pomocą Strony Internetowej, ewentualnie do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy – w tym przypadku dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d) jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze albo do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej albo do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – w tym przypadku dane przetwarzane są na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c, d, f RODO. Celem wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią jest przeciwdziałanie korzystaniu z Portalu w sposób niezgodny z przepisami prawa, Regulaminem i Polityką Prywatności, naruszający prawa Administratora Danych (Procesora) lub innych Użytkowników Portalu.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w celu wykonania Umowy lub innych umów zawartych za pośrednictwem Portalu jest wymogiem umownym i jest niezbędne do zapewnienia funkcjonalności Portalu oraz wykonania innych umów. Z kolei odmowa podania danych osobowych do innych celów nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.
5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności osoby zatrudnione przez niego. Ponadto dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych, a także przekazywane – pod warunkiem uzyskania od Użytkownika zgody przez podmiot prowadzący Portal – podmiotom współpracującym w zakresie promocji, marketingu i reklamy. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej cofnięciem.
7. Użytkownik w każdym czasie ma prawo żądać od Administratora Danych dostępu do zebranych danych, sprostowania i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Użytkownik może w każdym momencie wnieść do Administratora Danych sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
8. Użytkownik, którego dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i na podstawie wyrażonej zgody lub zawartej umowy, ma prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi Danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z przepisami prawa.
10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane i tylko w niezbędnym zakresie:
a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do dnia cofnięcia zgody i maksymalnie 2 dni po tej dacie, z uwagi na konieczność wykonania czynności technicznych w celu usunięcia tych danych;
b) dane przetwarzane na podstawie Umowy będą przetwarzane do dnia opuszczenia Strony Internetowej przez Użytkownika;
c) dane przetwarzane na podstawie innej umowy zawartej za pośrednictwem Strony Internetowej lub w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, będą przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a w przypadku braku takich roszczeń do dnia zakończenia wykonywania umowy lub wykonywania działań podjętych na żądanie  Użytkownika przed zawarciem Umowy;
d) dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania przeciwko Użytkownikowi korzystającemu z Portalu w sposób niezgodny z przepisami prawa, Regulaminem i Polityką Prywatności, Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, naruszający prawa Administratora Danych (Procesora) lub innych Użytkowników Portalu; – przy czym dane będą przetwarzane nie krócej niż przez 5 lat, jeżeli konieczne będzie przechowywanie przez Administratora Danych (Procesora) dokumentacji rachunkowej, ksiąg podatkowych i związanych z ich prowadzeniem dokumentów, zaś termin ten będzie liczony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej.

 

——————————————–

Informujemy, iż administratorem danych jest Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom z siedzibą w Warszawie przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a m. 71, 02-972 Warszawa. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów statutowych Fundacji. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres 5 lat. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@wczesniak.pl lub listownie na adres Fundacja Wcześniak Rodzice Rodzicom ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a m. 71, 02-972 Warszawa. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym.

Scroll to Top