Świadczenie usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
I. Postanowienia ogólne, w tym definicje.

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w portalu internetowym Fundacji „Wcześniak Rodzice Rodzicom” (zwanym dalej: „Portalem”).

2. Niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w Portalu. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług w Portalu.

4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

a) „Usługodawca” lub „Fundacja” – Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, kod pocztowy 02-972 Warszawa, NIP: 123-102-51-53, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000191989 Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca: REGON: 015721363,

b) „Usługobiorca” – każda osoba korzystająca ze Portalu,

c) „Usługi” – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu,

d) „Regulamin Wypożyczalni” – Regulamin wypożyczalni sprzętu Usługodawcy udostępniany nieodpłatnie w Portalu,

e) „Regulamin” – niniejszy dokument.

5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na Stronie Programu, umożliwiając mu – na jego żądanie – pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

1. Za pośrednictwem Portalu, w tym przy wykorzystaniu znajdujących się na nim zasobów, Usługodawca może świadczyć na rzecz Usługobiorców różnego rodzaju Usługi. Należą do nich, m.in.:

a) usługi informacyjne polegające na udzielaniu Usługobiorcy dostępu do Portalu, w tym do materiałów tekstowych i graficznych o tematyce związanej z działalnością Fundacji, udostępniane na indywidualne żądanie Usługobiorcy w taki sposób, aby Usługobiorca miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Portalu, w tym udostępnianie Regulaminu, Regulaminu Wypożyczalni w Portalu,

b) usługa wyszukiwania polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy zdalnego wyszukiwania treści i wyświetlania danych zapisanych w Portalu,

c) Formularz zamówienia, Formularz przedłużenia zamówienia (to elektroniczne formularze dostępne w Portalu, za pośrednictwem których Usługobiorca będący rodzicem dziecka urodzonego przedwcześnie może odpowiednio: a) dokonać wyboru i zamówienia sprzętu oraz uzupełnia pola niezbędne do realizacji zamówienia lub b) dokonuje przedłużenia terminu wypożyczenia sprzętu; składanie Zamówień reguluje Regulamin Wypożyczalni dostępny w Portalu),

d) Newsletter (jest wiadomością mailową wysyłaną cyklicznie Usługobiorcy będącemu rodzicem dziecka urodzonego przedwcześnie, który zapisał się do Newsleterra poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera od Fundacji,

e) inne usługi świadczone przez Usługodawcę w Portalu, które mogą być wykonywane przez Usługodawcę również na podstawie odrębnych umów lub regulaminów.

2. Z uwagi na specyfikę poszczególnych Usług, zasady ich świadczenia są zróżnicowane, w tym może być tak, że niektóre Usługi nie są oferowane na wszystkich stronach Portalu, tylko są one udostępniane tylko za pośrednictwem wybranych stron Portalu (np. Formularz zamówienia czy Formularz przedłużenia zamówienia).

3. Niektóre usługi w ramach Portalu, jak np. Formularz zamówienia czy Formularz przedłużenia zamówienia skierowane są tylko i wyłącznie do Usługobiorców będących rodzicami dzieci urodzonych przedwcześnie.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usług są następujące:

a) posiadanie dowolnego urządzenia pozwalającego na obsługę przeglądarki internetowej, wyposażonego w dowolny system operacyjny obsługujący połączenia z Internetem, z zainstalowaną dowolną przeglądarką stron WWW interpretującą w prawidłowy sposób kod HTML i arkusze stylów CSS; oraz

b) dostęp do sieci Internet.

2. Usługobiorca powinien zapewnić na własny koszt oprzyrządowanie i połączenia internetowe, które będzie mu potrzebne do uzyskania dostępu i korzystania z Portalu. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty ponoszone przez niego w celu uzyskania dostępu do Portalu.

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także Regulaminie Portalu, oraz regulaminie danej usługi (jeśli dotyczy), a także zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z Usług oferowanych w Portalu w sposób zgodny z Regulaminem i Regulaminami dla poszczególnych Usług (jeśli takie obowiązują), w tym Regulaminem Wypożyczalni, a także zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Usługobiorców.

IV. Warunki korzystania z Portalu przez Usługobiorcę

1. Usługodawca zakazuje dostarczania przez Usługobiorców za pośrednictwem Portalu następujących treści:

a) o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, np.: wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych osób, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

b) powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Portalu lub innych podmiotów biorących udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania, w tym niedozwolone jest korzystanie z automatycznych urządzeń, programów, algorytmów bądź metodologii (np. „page-scrape”) w celu uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek fragmentów Portalu, pozyskiwania, kopiowania bądź monitorowania treści zawartych w Portalu, odtwarzanie lub obchodzenie struktury nawigacji lub sposobu prezentacji Portalu.

2. Niezależnie od powyższych postanowień, niedozwolone jest uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek części Portalu, ani innych systemów bądź sieci podłączonych do Portalu. Niedozwolone jest też naruszanie zabezpieczeń bądź mechanizmów uwierzytelniania w Portalu. Niedozwolone jest śledzenie lub podejmowanie prób śledzenia informacji o innych Usługobiorcach.

3. Usługobiorca zgadza się nie używać jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania ani procedur do zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia prawidłowego działania Portalu bądź zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia korzystania z Portalu przez innych Usługobiorców.

4. Niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby lub pod przedstawicieli innych osób fizycznych lub prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą rozpoczęcia korzystania z danej Usługi przez Usługobiorcę, w tym umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wybrania przez Usługobiorcę odpowiedniego adresu URL Portalu (lub skorzystania z przekierowania z innych stron internetowych) i ustaje w momencie wyjścia z danej strony internetowej Portalu. W przypadku innych Usług umowa może przestać obowiązywać w momencie zaprzestania korzystania z danej Usługi przez Usługobiorcę, np.:

a) w przypadku usługi Formularza zamówienia – z chwilą wypełnienia i wysłania lub z chwilą wcześniejszego przerwania wypełniania Formularza;

b) w przypadku usługi Formularz przedłużenia wypożyczenia – z chwilą wypełnienia i wysłania lub z chwilą wcześniejszego przerwania wypełniania Formularza;

c) w przypadku usługi kontaktu – w momencie otrzymania odpowiedzi na zapytanie;

d) w przypadku usługi Newslettera – z chwilą wycofania przez Usługobiorcę zgody na komunikację mailową lub usunięcia adresu z listy/list mailingowych Fundacji lub żądania przez Usługobiorcę usunięcia danych osobowych

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Usługodawcę wyłącznie w celach statutowych.

VI. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług elektronicznych.

1. Korzystanie z usług elektronicznych w Portalu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu teleinformatycznego Usługobiorcy oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

2. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 1. powyżej, Usługobiorca powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

3. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

VII. Informacja dotycząca plików „Cookies” i ochrony danych osobowych.

1. Usługodawca informuje, że informacja dotycząca plików Cookies zawarta jest w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik do Regulaminu Portali prowadzonych przez Fundację „Wcześniak Rodzice Rodzicom”. Polityka Prywatności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dostępna jest w Portalu pod adresem: https://wczesniak.pl/polityka-prywatnosci/.
2. Informacja o ochronie danych osobowych Usługobiorców dostępna jest w portalu pod adresem: https://wczesniak.pl/rodo/.

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Usługobiorcy winni zgłaszać na piśmie na adres Usługodawcy: ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa lub na adres email: zamowienia@wczesniak.pl w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:
a) imię, nazwisko Usługobiorcy ją składającego,
b) adres korespondencyjny Usługobiorcy, na który Usługodawca ma przesłać odpowiedź na reklamację,
c) dokładny opis i powód reklamacji oraz
d) żądanie Usługobiorcy.

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Usługobiorcom.

4. Usługodawca rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

5. Usługobiorca zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres korespondencyjny podany w reklamacji lub adres email, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin m.in. w przypadku zmiany funkcjonalności w Portalu, w tym dodania nowych funkcjonalności, wprowadzenia nowej wersji Portalu oraz nowelizacji mających zastosowanie przepisów prawa. Zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie.

2. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorców z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed datą wprowadzenia zmiany poprzez umieszczenie w Portalu stosownej informacji i nowej (zmienionej) treści Regulaminu.

3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Usługobiorcę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, gdzie został udostępniony.

4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną)

– Adresat: Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa

e-mail: zamowienia@wczesniak.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

*Niepotrzebne skreślić.

 

Pobierz Regulamin w pliku PDF

Scroll to Top