Prawo i podatki
1 procent dla podopiecznego Fundacji Wcześniak

Aby przekazać swój 1% dla Fundacji Wcześniak, w rozliczeniu PIT należy podać nr KRS0000 191989

Aby przekazać swój 1% dla Fundacji Wcześniak, w rozliczeniu PIT należy podać nr KRS0000 191989

Aby przekazać swój 1% dla konkretnego podopiecznego Fundacji Wcześniak, w rozliczeniu PIT należy podać nr KRS Fundacji 0000191989 i w polu „cel szczegółowy” wpisać imię i nazwisko dziecka/dzieci.

Prawo i podatki
Darowizna przekazana za pośrednictwem pracodawcy – odliczenia

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi możliwości odliczenia od podatku darowizny przekazanej na rzecz fundacji za pośrednictwem pracodawcy. Opisana w Gazecie Podatkowej sytuacja (nr 51 z 27.06.2019 r.) dotyczyła pracownika spółki, który przekazał przez pracodawcę darowiznę na rzecz fundacji wspomagającej pracowników w trudnej sytuacji życiowej. Darowizną była część wynagrodzenia pracownika.

Kroki, jakie należy podjąć, by odliczyć taką darowiznę od podatku są następujące:

  • podpisanie z pracodawcą umowy o potrąceniu konkretnej kwoty wynagrodzenia na rzecz fundacji. W umowie powinny znajdować się: dane pracownika, dane obdarowanego, kwota i cel darowizny;
  • zachowanie przez pracownika dowodu przekazania darowizny – na przykład pasek płacowy;
  • zachowanie przez pracownika kopii przelewu wykonanego przez pracodawcę na przecz fundacji.

Wydawnictwo Podatkowe Gofin: http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/odliczanie-darowizny-przekazanej-za-posrednictwem-pracodawcy-2019-51,archiwum,artykul,189670,1613.html  Gazeta Podatkowa nr 51  z dnia 27.06.2019

Prawo i podatki
Nowy sposób rozliczeń PIT-37 i PIT-38

Od 2019 roku będą obowiązywały nowe zasady rozliczenia na formularzach PIT-37 i PIT-38. Krajowa Administracja Skarbowa wypełni zeznanie za podatnika. Kogo dotyczy zmiana?

  • osób fizycznych rozliczających się indywidualnie,
  • podatników niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń.

KAS przygotuje zeznanie podatkowe, które będzie do wglądu na Portalu Podatkowym. Jeśli między 15 lutego a 30 kwietnia 2019 roku podatnik nie zweryfikuje zeznania, zostanie ono zaakceptowane i złożone bez zmian.

Dlaczego warto sprawdzić zeznanie w Portalu Podatkowym?

Z punktu widzenia organizacji pożytku publicznego i ich podopiecznych ważne jest oczywiście, by upewnić się, że w rozliczeniu jest wskazany prawidłowy cel szczegółowy 1% podatku. Podatnik będzie mógł wpisać ten cel samodzielnie.

Udogodnienia w rozliczeniu mogą więc mieć duże znaczenie dla zmian we wpływach z 1 procenta. Warto przypominać dotychczasowym i przyszłym darczyńcom o konieczności skontrolowania: czy i jaki cel jest umieszczony w ich zeznaniu podatkowym za 2018 rok.

Źródło: https://www.money.pl/podatki/wiadomosci/artykul/1-procent-opp-fundacje,22,0,2421526.html

Prawo i podatki
Podstawy prawne i zasady odliczania darowizn

Podstawy prawne i zasady odliczenia darowizny dokonanej na rzecz Fundacji

Z dobrodziejstwa odliczenia dokonanej darowizny od podstawy obliczenia podatku dochodowego mogą korzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy dokonają w danym roku podatkowym darowizny pieniężnej lub rzeczowej na rzecz Fundacji, będą mogli w rozliczeniu rocznym pomniejszyć podstawę obliczenia podatku o kwotę tej darowizny, z zastrzeżeniem, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika. Odliczenie następuje na podstawie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, ze zm.)

Prawo i podatki
Konsekwencje podatkowe dla beneficjentów Fundacji

Mając zaszczyt niesienia pomocy ponad 250 rodzinom, które podpisały z Fundacją Wcześniak umowę o prowadzenie subkonta na rzecz przedwcześnie urodzonego dziecka, podjęliśmy wątpliwość w zakresie konsekwencji podatkowych oraz obowiązków dokumentacyjnych ciążących na rodzicach oraz Fundacji jako stronach takiej umowy. Korzystając z prawa przewidzianego w Ordynacji podatkowej, zarówno Fundacja, jak i zaprzyjaźniona rodzina, która dopiero zamierzała podpisać umowę o udostępnienie subkonta, zwróciła się do Dyrektorów Izb Skarbowych odpowiednio w Warszawie – Fundacja oraz w Katowicach – rodzice o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego dotyczących podatków od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych pomocy otrzymanej od Fundacji.

Zastrzegając, iż niniejszy tekst nie stanowi porady prawnej, pragniemy przybliżyć Państwu stanowisko Ministra Finansów w analizowanym aspekcie.

Ze strony rodziców wnioskodawcą była matka wcześniaka, planująca zawarcie umowy o udostępnienie subkonta, w ramach której Fundacja zobowiązuje się między innymi do udostępniania subkonta prowadzonego w banku w celu gromadzenia i wypłaty środków finansowych na leczenie i rehabilitację dzieci, którego przedstawicielem prawnym są rodzice. Na subkoncie gromadzone są środki przekazywane na rzecz dzieci przez darczyńców, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazują do 1% podatku dochodowego obliczonego w ramach rozliczenia rocznego oraz darowizny. Wypłata środków z subkonta następuje po przedstawieniu wniosku o refundację wraz z fakturami lub rachunkami dokumentującymi poniesione koszty leczenia i rehabilitacji dzieci związane z wcześniactwem i jego powikłaniami

Prawo i podatki
Jak przekazać 1% podatku na Fundację Wcześniak?

Fundacja Wcześniak jest organizacją pożytku publicznego (OPP) i znajduje się w wykazie dostępnym na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.

Jak przekazać 1% Fundacji Wcześniak?

Aby przekazać 1% podatku Fundacji Wcześniak lub jej podopiecznym należy wpisać
KRS 0000191989, a w polu cel szczegółowy”
– albo imię i nazwisko dziecka (tu lista naszych podopiecznych czekających na Twoją pomoc),
– albo: ?cele statutowe Fundacji? (zobacz statut Fundacji Wcześniak).

Wyrażenie zgody na przekazanie danych dla OPP nie jest obowiązkowe, ale ułatwi nam kontakt w przypadku nieprecyzyjnego określenia celu szczegółowego.

Kto może przekazać 1%?

1% mogą przekazać osoby wypełniające formularze:
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39

Terminy wypełniania wniosków:

PIT 28 i PIT-28S za 2019 r. – do 1 marca 2021 r.
PPIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. – do 30 kwietnia 2021 r.
Pamiętaj o uiszczeniu pełnej kwoty podatku należnego, która stanowi podstawę do obliczenia 1% dla organizacji, nie później niż 2 miesiące po złożeniu zeznania podatkowego na rachunek urzędu skarbowego.

Prawo i podatki
Darowizna na własne dziecko

Darowizna na własne dziecko nie daje preferencji podatkowych.

Uzupełniając informacje o linię orzeczniczą organów skarbowych zaprezentowaną w 2018 r. należy zwrócić uwagę na interpretację podatkową o numerze 0114-KDIP3-3.4011.180.20148.2.JK3 wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w pierwszej połowie 2018 r.

Z jej treści wynika, iż darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego, przekazana na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poza. 450 z późn. zm.) – dalej „ustawa” ze wskazaniem, że jest to wpłata na własne dziecko, to jest darowizna którą fundacja może wykorzystać na refundacje wydatków ponoszonych przez darczyńcę, nie daje prawa do preferencji podatkowej. Ponieważ temat jest ważny i skomplikowany poniżej przedstawiamy omówienie zagadnienia.

Prawo i podatki
Podstawy prawne i zasady przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji

Podstawę prawną do przekazywania na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku stanowi art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z którym podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1 % podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Shopping Cart
Przewiń do góry