Wsparcie finansowe dla wcześniaków

Zarząd Fundacji przyznaje jednorazowe zapomogi w formie pomocy pieniężnej lub rzeczowej.

Wsparcie jednorazowe

Zarząd Fundacji przyznaje jednorazowe zapomogi w formie pomocy pieniężnej lub rzeczowej. Podopieczni starający się o pomoc, zobowiązani są do współpracy z przedstawicielami oraz Zarządem Fundacji w celu złożenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej sytuację życiową rodziny Podopiecznego.

Regulamin udzielania pomocy

Procedura przyznania pomocy pieniężnej lub rzeczowej składa się z następujących etapów:

  • złożenie wniosku o udzielenie pomocy przez Podopiecznego do Zarządu Fundacji z załączoną dokumentacją określoną w § 3 ust. 2 Regulaminu;
  • rozpatrzenie przez Zarząd Fundacji sytuacji życiowej i rodzinnej Podopiecznego;
  • podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie udzielenia pomocy, jej rodzaju oraz wysokości;
  • zawiadomienie Podopiecznego o decyzji Zarządu dotyczącej udzielenia pomocy;
  • podpisanie umowy wsparcia Podopiecznego;
  • realizacja przyznanej pomocy, poprzez zapłatę za usługę rehabilitacji, zakup sprzętu czy leków na rzecz Podopiecznego.

Dokumenty niezbędne do dołączenia do wniosku, znajdują się w Regulaminie udzielania pomocy

Osoby posiadające subkonto w innej fundacji, poza kompletem dokumentów, winny też przedstawić zaświadczenie o stanie subkonta oraz zaświadczenie o rocznej wartości świadczeń uzyskanych z tytułu posiadania subkonta. 

*Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Scroll to Top