Wsparcie jednorazowe

Zarząd Fundacji przyznaje jednorazowe zapomogi w formie pomocy pieniężnej lub rzeczowej.

Nasza pomoc

Wsparcie jednorazowe

Zarząd Fundacji przyznaje jednorazowe zapomogi w formie pomocy pieniężnej lub rzeczowej. Podopieczni starający się o pomoc, zobowiązani są do współpracy z przedstawicielami oraz Zarządem Fundacji w celu złożenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej sytuację życiową rodziny Podopiecznego.

Pomoc rzeczowa

Polega na nieodpłatnym użyczeniu sprzętu (np. rehabilitacyjnego).  Warunkiem uzyskania pomocy rzeczowej jest zawarcie umowy.

Pomoc pieniężna

Wsparcie finansowe udzielane jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Podopiecznego, któremu taki rodzaj pomocy został przyznany i do wysokości udzielonej pomocy wyłącznie po przedstawieniu faktur lub rachunków dokumentujących poniesione wydatki na leczenie i rehabilitację dziecka (dzieci) związane z wcześniactwem i jego powikłaniami.

Procedura przyznania pomocy pieniężnej lub rzeczowej składa się z następujących etapów:

  • złożenie wniosku o udzielenie pomocy przez Podopiecznego do Zarządu Fundacji z załączoną dokumentacją określoną w § 3 ust. 2 Regulaminu
  • rozpatrzenie przez Zarząd Fundacji sytuacji życiowej i rodzinnej Podopiecznego
  • podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie udzielenia pomocy, jej rodzaju oraz wysokości
  • zawiadomienie Podopiecznego o decyzji Zarządu dotyczącej udzielenia pomocy
  • realizacja przyznanej pomocy, poprzez przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy Podopiecznego lub dostarczenie pomocy rzeczowej.