Wsparcie jednorazowe

Zarząd Fundacji przyznaje jednorazowe zapomogi w formie pomocy pieniężnej lub rzeczowej.

Nasza pomoc

Wsparcie jednorazowe

Zarząd Fundacji przyznaje jednorazowe zapomogi w formie pomocy pieniężnej lub rzeczowej. Podopieczni starający się o pomoc, zobowiązani są do współpracy z przedstawicielami oraz Zarządem Fundacji w celu złożenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej sytuację życiową rodziny Podopiecznego.

Regulamin udzielania pomocy

*Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Pomoc rzeczowa

Polega na nieodpłatnym użyczeniu sprzętu (np. rehabilitacyjnego).  Warunkiem uzyskania pomocy rzeczowej jest zawarcie umowy.

Pomoc pieniężna

Wsparcie finansowe udzielane jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Podopiecznego, któremu taki rodzaj pomocy został przyznany i do wysokości udzielonej pomocy wyłącznie po przedstawieniu faktur lub rachunków dokumentujących poniesione wydatki na leczenie i rehabilitację dziecka (dzieci) związane z wcześniactwem i jego powikłaniami.

Procedura przyznania pomocy pieniężnej lub rzeczowej składa się z następujących etapów:

  • złożenie wniosku o udzielenie pomocy przez Podopiecznego do Zarządu Fundacji z załączoną dokumentacją określoną w § 3 ust. 2 Regulaminu
  • rozpatrzenie przez Zarząd Fundacji sytuacji życiowej i rodzinnej Podopiecznego
  • podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie udzielenia pomocy, jej rodzaju oraz wysokości
  • zawiadomienie Podopiecznego o decyzji Zarządu dotyczącej udzielenia pomocy
  • realizacja przyznanej pomocy, poprzez przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy Podopiecznego lub dostarczenie pomocy rzeczowej.