Regulamin

Regulamin Portalu prowadzonego przez Fundację „Wcześniak Rodzice Rodzicom”,
tj. www.wczesniak.pl

Dział I – Wstęp

Art. 1
Niniejszy Regulamin, wraz „Polityką prywatności”, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, określa zasady korzystania z i funkcjonowania Portalu www.wczesniak.pl („Portal”; „Strona Internetowa”).

Art. 2
Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny, określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego Portal.

Art. 3
Podmiotem prowadzącym Portal jest Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000191989, NIP: 1231025153, REGON: 015721363 („Fundacja”).

Art. 4
Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i stanowiącą załącznik do tego dokumentu „Polityką prywatności” oraz przestrzegania ich postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania z Portalu.

Dział II – Definicje

Art. 5
Pojęcia, wymienione poniżej, należy rozumieć następująco:
– Portal – portal internetowy dostępny pod adresem Strony Internetowej,
– Strona Internetowa – strona internetowa, przeznaczona do prowadzenia obsługi Portalu, dostępna pod adresem,
– Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Portalu,
– Administrator – osoby wskazane przez Fundację,
– Regulamin – niniejszy Regulamin,
– Materiały – zdjęcia, filmy, teksty i inne treści nadsyłane przez Użytkownika do Fundacji,
– Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Dział III – Rejestracja i zasady korzystania z Portalu

Art. 6
Użytkownikiem Portalu może być każda osoba fizyczna, która wejdzie za pośrednictwem przeglądarki internetowej na stronę Portalu.

Art. 7
Uzyskanie statusu Użytkownika, zgodnie z art. 6, oznacza zawarcie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na korzystanie z funkcjonalności Portalu (‘Umowa’). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Po uzyskaniu statusu Użytkownika, uzyskuje on pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności Portalu.

Art. 8
Uzyskanie statusu Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o dobrowolnym przystąpieniu do korzystania z usług Portalu.

Art. 9
Użytkownik Portalu ma prawo do przeglądania treści, zdjęć i filmów na Portalu oraz pobierania treści e-booków dostępnych na stronie po podaniu niezbędnych danych celem ich dostarczenia.

Art. 10
1. Zachowania sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i normami moralno-etycznymi oraz obyczajowymi są zabronione.
2. W szczególności niedozwolone jest:
a) używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność osób trzecich,
b) zamieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa na dobrach niematerialnych (w tym prawa własności przemysłowej) lub dobra osobiste,
c) umieszczanie treści obscenicznych, w tym materiałów pornograficznych,
d) promowanie innych stron internetowych,
e) wielokrotne umieszczanie tych samych materiałów,
f) używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Portalu,
g) rozsyłanie spamu,
h) umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody Fundacji.
3. Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie innych portali internetowych, forum internetowych, stron WWW oraz jakichkolwiek przedsiębiorców.

Art. 11
Śmierć użytkownika powoduje wygaśnięcie Umowy z Portalem.

Dział IV – Reklamacje

Art. 12
1. Wszelkie reklamacje, jak również zapytania, wątpliwości itp., powinny być zgłaszane na adres Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika wraz ze wskazaniem i dokładnym opisem przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Administrator, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Administratora Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Administratora Użytkownik ma prawo dochodzić swojego roszczenia na drodze sądowej.

Dział VI – Postanowienia końcowe

Art. 13
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub zakończenia prowadzenia Portalu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym w ust. 3 poniżej. Nie dotyczy to sytuacji zmiany Regulaminu lub zakończenia prowadzenia Portalu, związanych ze zmianą obowiązujących przepisów prawa. W tym przypadku zmiana Regulaminu następuje z chwilą ogłoszenia, zaś zakończenie prowadzenia Portalu nie wymaga wcześniejszego ogłoszenia.

2. Użytkownik przy pierwszym – licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu – wejściu na stronę www zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z wygaśnięciem Umowy.

3. Informacja o planowanej zmianie lub zakończeniu prowadzenia Portalu zostanie zamieszczona na Stronie Internetowej. Zakończenie prowadzenia Portalu nastąpi nie wcześniej niż po upływie 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia. Zmiana Regulaminu nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia. Przez datę ogłoszenia zmiany Regulaminu lub zakończenia prowadzenia Portalu należy rozumieć datę opublikowania stosownej informacji na Stronie Internetowej.

4. W każdym przypadku: rezygnacji Użytkownika lub zakończenia prowadzenia Portalu Umowa wygasa.

Art. 14
1. Treść Strony Internetowej oraz materiałów prezentowanych na Portalu jest przedmiotem praw autorskich i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., Poz. 880 z późn. zm.).
2. Żadna część Portalu nie może być zwielokrotniana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez pisemnej zgody Fundacji.
3. Prawa własności intelektualnej do znaków towarowych, nazw handlowych i sloganów reklamowych, umieszczonych na Portalu przysługują Fundacji i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., Poz. 880 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., Poz. 776 z późn. zm.) lub innych właściwych przepisów prawa, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywa się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

Art. 15
1. Treści zawarte na Portalu, z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego, oferty Fundacji.
2. Celem Portalu jest ułatwienie dostępu do informacji o usługach Fundacji. Jakkolwiek Fundacja informuje, iż wszelkie zawarte w poradniku treści mają charakter wyłącznie
informacyjny. Treści zawarte na Portalu nie mogą być traktowane jako konsultacje czy porady. Osoby korzystające z Portalu powinny zawsze w pierwszej kolejności analizować czy
prezentowane treści mają zastosowanie w przedsiębiorstwie osoby korzystającej z Portalu. Zarówno Fundacja, ani jej pracownicy i właściciele nie biorą na siebie odpowiedzialności za niewłaściwe zrozumienie ani wykorzystanie treści zawartych na Portalu.
3. Pomimo iż Fundacja dba o rzetelność redaktorską i merytoryczną zawartych informacji, jakiekolwiek ryzyko korzystania z Portalu i zamieszczonych na Portalu informacji ponoszą
wyłącznie Użytkownicy.
4. Fundacja dokłada ogromnych starań, aby Portal był wolny od wirusów, tym nie mniej przed pobraniem dokumentów i danych zalecane jest podjęcie środków ostrożności w celu
zapewnienia dostatecznej ochrony przeciwko wirusom (np. stosowanie skanerów wykrywających wirusy).
5. Sprzęt Użytkownika korzystającego z Portalu powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: dowolny system operacyjny obsługujący połączenia z Internetem,
dowolna przeglądarka stron WWW interpretująca w prawidłowy sposób kod HTML i arkusze stylów CSS.

Scroll to Top