Podsumowanie 2013 – roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe

Szanowni Państwo,

wypełniając terminowo ustawowy obowiązek złożenia sprawozdania z działalności Fundacji Wcześniak za 2013 r., Zarząd Fundacji z przyjemnością informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej www.wczesniak.pl zatwierdzonego przez Radę Fundacji raportu z działalności za rok ubiegły. W sekcji ?Dokumenty Fundacji? znajdą Państwo sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe (wraz z wprowadzeniem, tak zwaną informacją dodatkową, rachunkiem zysków i strat oraz bilansem). Dokumenty te, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały złożone także w Urzędzie Skarbowym, Krajowym Rejestrze Sądowym, Ministerstwie Zdrowia oraz zamieszczone w elektronicznej bazie sprawozdań dla organizacji pożytku publicznego na stronach https://opp.mpips.gov.pl/. Ponadto Fundacja złożyła także wymagane przepisami prawa ?Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych” SOF-1 do Głównego Urzędu Statystycznego.

Rok 2013 był dla Fundacji Wcześniak rokiem dynamicznego wzrostu działalności w zakresie realizacji coraz większej liczby projektów realizujących statutowe cele Fundacji oraz dalszego skokowego wzrostu liczby prowadzonych subkont na rzecz rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, którzy podpisali z Fundacją stosowną umowę.

Tegoroczne sprawozdanie z działalności jest najobszerniejsze z dotychczas przygotowanych w historii działania Fundacji. Na łącznie ponad 100 stronach Zarząd Fundacji oraz biuro księgowe prowadzące księgi Fundacji szczegółowo opisali zakres działalności Fundacji Wcześniak, podejmowane inicjatywy, zrealizowane projekty oraz rozliczenie finansów.

Spośród szerokiego zakresu działań zrealizowanych przez Fundację Wcześniak w 2013 r. na szczególną uwagę zasługuje wydanie ?Niezbędnika Rodzica Wcześniaka?. Jest to ponad 110- stronicowa książka nieodpłatnie dystrybuowana na oddziałach wcześniaków i patologii noworodka w ponad 100 szpitalach w całej Polsce. Ideą broszury jest zapewnienie dostępu do profesjonalnej wiedzy rodzicom natychmiast po narodzinach ich dziecka, bezpośrednio w szpitalu, gdzie zazwyczaj dostęp do strony internetowej wczesniak.pl jest utrudniony.

Zarząd pragnie przekazać słowa podziękowania wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i przyjaciołom Fundacji, bez których tak szeroka skala działanie nie byłaby w żaden sposób możliwa.

Z poważaniem,

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu Fundacji

Scroll to Top