Ład korporacyjny Fundacji Wcześniak

W minionym okresie opublikowane zostały ważne dokumenty, które mają bezpośredni wpływ na sposób funkcjonowania Fundacji Wcześniak. Są to m.in.: 1) Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli ?Sprawowanie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem przez organizacje pożytku publicznego z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych? z dnia 6 listopada 2014 r. (jej treść znajdziecie Państwo na stronach NIK pod tym linkiem https://www.nik.gov.pl/plik/id,7646,vp,9587.pdf), 2) Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego przygotowany przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (przy współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego) z dnia 20 lutego 2015 r. (jego treść znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa pod tym linkiem http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/organizacje-pozarzadowe/kodeks-dobrych-praktyk-organizacji-pozytku-publicznego/) oraz 3) Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny z dnia 8 kwietnia 2015 r. (z jego treścią mogą Państwo zapoznać się pod tym linkiem.).

W ocenie Zarządu Fundacji Wcześniak celem powyższych dokumentów jest zwiększenie transparentności działań podejmowanych przez organizacje pożytku publicznego.

Pomimo iż wymieniona w punkcie pierwszym powyżej kontrola Najwyższej Izby Kontroli nie była prowadzona w Fundacji Wcześniak, to wnioski płynące z lektury ?Informacji?.? są istotne dla zapewnienia utrzymania najwyższych standardów funkcjonowania naszej Fundacji. Równocześnie Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego stanowi zbiór szczegółowych zasad zachowania się, skierowanych do organów Organizacji Pożytku Publicznego oraz ich członków. Służy on utrwalaniu dobrych obyczajów korporacyjnych. Składa się nań szereg reguł postępowania wiążących organizacje, w tym Fundację Wcześniak. Pomimo iż dokument ten ma charakter rekomendacyjny, mając na uwadze, iż stanowi on zbiór tzw. dobrych praktyk, na Zarządzie Fundacji Wcześniak ciąży obowiązek upewnienia się, iż ramy działalności naszej Fundacji mieszczą się w pełni w ramach owych wytycznych. Projekt zaś ?Ustawy o zmianie ustawy?.? w niedalekiej przyszłości stanowić będzie zbiór obowiązującego prawa, stąd już teraz warto poświęcić czas na przygotowanie organizacji do jego przestrzegania. Powyższe ma tym większe zastosowanie, jak zdamy sobie sprawę z tego, iż z organizacji, która ponad 12 lat temu startowała z funduszem 2000 zł, skala naszych działań nieoczekiwanie przekroczyła poziom 1 mln złotych sumy bilansowej.

Mając na uwadze wnioski i zalecenia, jakie wyczytać można w wymienionych dokumentach, Zarząd Fundacji podjął szereg kroków dążących do zapewnienia, iż Fundacja Wcześniak funkcjonuje z uwzględnieniem postulatów organów państwowych. W szczególności działania te zmaterializowane zostały uchwałą zarządu o wyborze Agencji Biegłych Rewidentów ?TAX ? 2? wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z Uchwałą nr 111/55/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 24 maja 1995 roku za numerem 457 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zmianami) oraz dokonania oceny zgodności ksiąg rachunkowych za 2014 rok z Kodeksem Dobrych Praktyk OPP oraz zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli wyrażonymi w ?Informacji o wynikach kontroli na temat: ?Sprawowanie przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem przez Organizacje Pożytku Publicznego z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych?. Oba badania przeprowadzone zostały w okresie od 22 maja 2015 r. Ponadto w sprawozdaniu z działalności Fundacji za 2014 r., które opublikowane zostanie na stronach internetowych Fundacji po jego przyjęciu przez Radę Fundacji, czyli w pierwszej dekadzie lipca br., wyodrębnione zostały w ewidencji księgowej środki z jednoprocentowego odpisu od podatku PIT stanowiących przychód i wydatki celem transparentnego rozliczania środków z odpisu i rzetelnego sporządzania sprawozdań z działalności merytorycznej, opartego na ewidencji finansowo-księgowej. Praktyka ta wynika zarówno z rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli, jak i Kodeksu Dobrych Praktyk. Na marginesie nadmienić należy, iż także poprzednie sprawozdania finansowe Fundacji Wcześniak przygotowane były z zachowaniem tychże standardów.

Zarząd podjął także uchwałę wprowadzającą w życie ?Regulamin zbierania oraz wydatkowania środków przez Fundację Wcześniak Rodzice-Rodzicom?, z którego treścią mogą zapoznać się Państwo pod tym linkiem.

Ponadto podczas posiedzenia Rady Fundacji zwołanego na 29 czerwca br. planowane jest podjęcie uchwały o zmianie statutu Fundacji, w taki sposób, aby możliwe było (po zarejestrowaniu zmienionego statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy) wprowadzenie regulaminów Komisji Rewizyjnej oraz Rady Fundacji odzwierciedlających expressis verbis dobre praktyki OPP, rekomendowane przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które zostaną opublikowane na stronach internetowych Fundacji. O ile zauważyć należy, iż są one w praktyce przestrzegane, to zasadne jest ich spisanie w formie regulaminów dostępnych dla wszystkich zainteresowanych.

Na tym etapie, nie sposób nie uciec od pytania, jakie praktyczne konsekwencje omawianego zagadnienia płyną dla Państwa ? rodziców i opiekunów prawnych podopiecznych Fundacji oraz jej beneficjentów. Należy zauważyć, iż jedną z dobrych praktyk jest postanowienie, iż wskazanie przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych tzw. ?celu szczegółowego? w zeznaniu podatkowym, na który mają być przeznaczone środki z 1% podatku, nie ma charakteru wiążącego dla organizacji (nie jest jej prawnym obowiązkiem przekazanie środków na ten cel). Fundacja Wcześniak stoi na stanowisku, iż zgodnie z postanowieniami umów o prowadzenie subkonta środki przeznaczone na rzecz podopiecznych powinny być przeznaczone na finansowanie leczenia i zakupu artykułów niezbędnych do prawidłowego rozwoju oraz pielęgnacji Państwa dzieci. Ponieważ jednak praktyka dnia codziennego pokazuje, iż zapisy umów o prowadzenie subkont zawierają opis ogólnych kategorii refundowanych świadczeń i artykułów, a także mając na uwadze nie zawsze w pełni przemyślane próby zgłaszania do refundacji produktów niepodlegających refundacji, został przygotowany i wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Fundacji regulamin wraz z załącznikiem określający, co podlega, a co nie podlega refundacji. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z jego treścią, a w razie potrzeby zgłaszania jeszcze bardziej szczegółowej klasyfikacji. Jego treść znajdą Państwo w sekcji ?Regulaminy? na tej stronie.

Szczegółowa lektura omawianych w tym tekście dokumentów prowadzi do wniosku, iż sposób działania Fundacji Wcześniak w pełni wpisuje się w rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli oraz Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, takich jak inwestowanie środków z 1% jedynie w bezpieczne instrumenty finansowe (depozyty bankowe), niewykorzystanie środków z 1% na kampanie reklamowe, posiadanie jasnych kryteriów przyznawania środków osobom fizycznym, brak zadłużenia Fundacji Wcześniak, posiadanie kilku źródeł finansowania działań organizacji zapewniających wiarygodność i stabilność finansową, publikacja sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności oraz statutu i dokumentów regulacji wewnętrznych na stronach internetowych, podawanie pełnych danych kontaktowych w korespondencji (zarówno papierowej, jak i elektronicznej), nieprzekazywanie przez Fundację Wcześniak środków z odpisu jednoprocentowego na rzecz innych organizacji, nieuprawnionych do ich otrzymania, itp. Co więcej, pomimo iż nie wynika to wprost z przepisów prawa, w przypadku Fundacji Wcześniak sprawozdanie finansowe za 2014 r. zostało objęte badaniem biegłego rewidenta i zwyczaj ten pragniemy utrzymać w latach kolejnych.

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu Fundacji

Scroll to Top