Podsumowanie wpływów kampanii 1% na dzień 3 października 2013 r.

Zarząd Fundacji Wcześniak informuje, iż w dniu 3 października 2013 r. do biura Fundacji wpłynęło pismo  od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 27 września 2013 r., za pośrednictwem którego Fundacja Wcześniak otrzymała informacje o kwocie 1% podatku, przekazanej na jej rzecz na podstawie zeznań podatkowych albo ich korekt, przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem wskazał tzw. cel szczegółowy, danych identyfikacyjnych poszczególnych podatników, którzy w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie (dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego) złożyli wniosek o przekazanie na rzecz Fundacji Wcześniak kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego i jednocześnie wyrazili zgodę na udostępnienie powyższych danych Fundacji.

W piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie wskazał, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi raport załączony do pisma nie jest podsumowaniem wszystkich kwot, jakie poszczególne urzędy skarbowe przekazały z tytułu 1% podatku z zeznań podatkowych za rok 2012, zaznaczając, iż w szczególności nie są w nim zawarte dane dotyczące tych kwot 1% podatku, które nie są związane z danymi podatników, udostępnianymi na podstawie ich zgody wyrażonej w zeznaniach podatkowych, lub ze wskazanym przez podatników celem szczegółowym.

Z otrzymanych od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie wynika, iż w ramach wpłat z 1% podatku za 2012 r. Fundacja Wcześniak zebrała kwotę 631.093,71 zł. Wpłaty te pochodziły od łącznie 10.305 podatników, zaś przekazane zostały przez 354 Urzędy  Skarbowe. Średnia wartość wpłaty od statystycznego podatnika, który wsparł Fundację Wcześniak, wyniosła 61,24 zł, zaś średnia wartość wpłaty z Urzędu Skarbowego wyniosła 1782,75 zł. Najwyższa liczba podatników, bo aż 1460 osób, przeznaczyła 1% podatku za pośrednictwem US w Rudzie Śląskiej. Podatnicy, którzy wsparli Fundację Wcześniak i jej podopiecznych, wskazali jako cel szczegółowy przeznaczenie wpłat z 1% na łącznie 103 dzieci (z zaznaczeniem, iż jako cel szczegółowy podatnicy określali wsparcie czworaczków ? 1 rodzina, trojaczków ? 3 rodziny oraz bliźniąt ? 10 rodzin). Z uwagi na fakt, iż opis niektórych celów szczegółowych uniemożliwia precyzyjne określenie zamiaru podatnika, np. ?wsparcie bliźniąt? podczas gdy w gronie podopiecznych jest 10 rodzin posiadających bliźnięta, Zarząd Fundacji, dochowując należytej staranności w gospodarowaniu środkami finansowymi,  podejmie działania mające na celu uzyskanie od podatników doprecyzowania ich intencji. Rekordzista zebrał 82.560,54 zł. Łączna wartość z 1% ze wskazaniem dziecka wyniosła 518.709,77 zł.

Zarząd Fundacji Wcześniak dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% Fundacji i naszym podopiecznym. Wasze wsparcie i zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli, wiele dla nas znaczy. Równocześnie na podstawie analizy wpływów środków finansowych na rachunek bankowy Zarząd oświadcza, iż zbiorcza informacja o wartości wpływów kwot w wysokości  1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych osób, które złożyły wniosek o przekazanie  tychże środków na rzecz Fundacji Wcześniak i jej podopiecznych, otrzymana z Urzędu Skarbowego w Piasecznie nie obejmuje wszystkich wpłat z 1%, jakie zostały zaksięgowane na rachunku Fundacji. Pełna analiza zostanie zaprezentowana po otrzymaniu stosownego uzupełnienia w rocznym sprawozdaniu z działalności Fundacji za 2013 r.

Finalnie prosimy o kontakt pod adresem wczesniak@wczesniak.pl rodziców lub opiekunów prawnych następujących dzieci: Maciej Pajkowski, Magdalena Kołodziejska, Dawid Szczepankowski, Marek Królak, Marcin Semp, Weronika Piątkowska, Maria Wasilewska, Nikola Matczuk, Arkadiusz Bukowiecki, Aleksandra Adamczyk, Karolina Borkowska oraz Karolina Brodowska.

Z poważaniem,

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu Fundacji Wcześniak

Scroll to Top