Podsumowanie 2015 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Wcześniak

Szanowni Państwo,

wypełniając terminowo ustawowy obowiązek przygotowania, zatwierdzenia oraz złożenia sprawozdania z działalności Fundacji Wcześniak za 2015 r., Zarząd Fundacji z przyjemnością informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej www.wczesniak.pl zatwierdzonego przez Radę Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji, Rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, Sprawozdania finansowego składającego się z rachunku zysków i strat, bilansu, wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej. Po raz drugi w historii Fundacji Wcześniak także Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za 2014 r. przez biegłego rewidenta. Załączone zdjęcie prezentuje faktyczną ilość dokumentacji, jaką Fundacja co roku przygotowuje opisując podejmowane działania oraz stan finansów. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłą rewident reprezentującą Agencję Biegłych Rewidentów ?TAX-2? Sp. z o.o. ? podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 457.

Sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały złożone także w Urzędzie Skarbowym, Krajowym Rejestrze Sądowym, Ministerstwie Zdrowia oraz zamieszczone w elektronicznej bazie sprawozdań dla organizacji pożytku publicznego na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto Fundacja złożyła także wymagane przepisami prawa ?Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych” SOF-1 do Głównego Urzędu Statystycznego.

Dokumentacja podsumowująca 2014 r. została przygotowana zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz dwóch dokumentów, które źródłem prawa nie są, jednakże które zawierają wskazówki i rekomendacje co do sposobu działania i przygotowywania dokumentacji przez organizacje pożytku publicznego, tj. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli ?Sprawowanie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem przez organizacje pożytku publicznego z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych? z dnia 6 listopada 2014 r., 2) Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego przygotowany przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (przy współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego) z dnia 20 lutego 2015 r.

Rok 2015 był dla Fundacji Wcześniak rokiem dynamicznego wzrostu działalności w zakresie realizacji coraz większej liczby projektów realizujących statutowe cele Fundacji oraz dalszego skokowego wzrostu liczby prowadzonych subkont na rzecz rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, którzy podpisali z stosowną umowę. Tegoroczne sprawozdanie z działalności jest najobszerniejsze z dotychczas przygotowanych w historii działania Fundacji. Na łącznie ponad 200 stronach Zarząd Fundacji oraz biuro księgowe prowadzące księgi Fundacji szczegółowo opisali zakres działalności Fundacji Wcześniak, podejmowane inicjatywy, zrealizowane projekty oraz rozliczenie finansów.

Spośród szerokiego zakresu działań zrealizowanych przez Fundację Wcześniak w 2015 r. na szczególną uwagę zasługuje wydanie ?Niezbędnika Rodzica Wcześniaka?. Jest to ponad 110- stronicowa książka nieodpłatnie dystrybuowana na oddziałach wcześniaków i patologii noworodka w ponad 100 szpitalach w całej Polsce. Ideą broszury jest zapewnienie dostępu do profesjonalnej wiedzy rodzicom natychmiast po narodzinach ich dziecka, bezpośrednio w szpitalu, gdzie zazwyczaj dostęp do strony internetowej wczesniak.pl jest utrudniony. Ważnym wydarzeniem było dla Fundacji również przygotowanie kampanii społecznej ?Oni też byli wcześniakami?, która dzięki możliwościom, jakie otwiera art. 23a Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, emitowana była w kanałach TVP. W filmie wystąpiła Pani prof. zw. dr hab. Ewa Helwich, Krajowy Konsultant ds. Neonatologii. Pani Profesor podkreśliła w swojej wypowiedzi, iż wcześniaki wymagają specjalistycznego leczenia i bardzo potrzebują bliskości swoich rodziców, zaś zadaniem lekarzy i rodziców jest zapewnić im wszystko to, co jest niezbędne, aby mogły przeżyć, rosnąć i rozwijać się zgodnie ze swoim potencjałem. Działaniem realizowanych przez Fundację, na które poświęcana jest największa ilość czasu pracowników, jest prowadzenie subkont podopiecznych Fundacji. Ponad 200 rodzin podpisało z Fundacją stosowną umowę i korzysta z przywileju otrzymywania, na podstawie przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Fundacji, refundacji wydatków ponoszonych na rehabilitację, leczenie i niezbędny rozwój swoich dzieci ze środków zgromadzonych z 1% podatku należnego, zbiórek publicznych i darowizn. W minionym roku, dzięki zgromadzonym środkom, zwiększyła także zakres bezpośredniego wsparcia finansowego najbardziej potrzebujących osób w zakresie rehabilitacji swoich wcześniaków oraz pokryciu kosztów specjalistycznego leczenia czy zakupu sprzętu niezbędnego do poprawy jakości codziennego funkcjonowania dzieci.

Zarząd pragnie przekazać słowa podziękowania wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i przyjaciołom Fundacji, bez których tak szeroka skala działanie nie byłaby w żaden sposób możliwa. Szczególne słowa podziękowania pragniemy przekazać na ręce dwóch osób: Pani prof. zw. dr hab. Ewa Helwich, Krajowego Konsultanta ds. Neonatologii za wyrażenie zgody na nagranie kampanii społecznej w Klinice Neonatologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, osobisty udział w filmie oraz za to, iż Pani Profesor zawsze pozytywnie odpowiada na kierowane prośby o udział wydarzeniach Fundacji, dzięki czemu zwiększają one swoją rangę oraz zasięg. Słowa podziękowania kierujemy także na ręce Pani Dyrektor Aleksandry Rzeszutko, za to, iż zdecydowała się wesprzeć Fundację Wcześniak w ramach akcji #biegamdobrze, zbierając środki finansowe z racji startu w Półmaratonie Warszawskim. Entuzjazm i skuteczność Pani Aleksandry sprawiły, iż uplasowała się na pierwszym miejscu spośród wszystkich osób uczestniczących w akcji, zbierając na rzecz Fundacji Wcześniak największą kwotę wsparcia.

Z poważaniem,

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu Fundacji

Scroll to Top
1,5% podatku