Podsumowanie 2014. Sprawozdanie z działalności Fundacji Wcześniak

Szanowni Państwo,

wypełniając terminowo ustawowy obowiązek przygotowania, zatwierdzenia oraz złożenia sprawozdania z działalności Fundacji Wcześniak za 2014 r., Zarząd Fundacji z przyjemnością informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej www.wczesniak.pl zatwierdzonego przez Radę Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji, Rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, Sprawozdania finansowego składającego się z rachunku zysków i strat, bilansu, wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej. Po raz pierwszy w historii Fundacji Wcześniak także Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za 2014 r. przez biegłego rewidenta. Załączone zdjęcie prezentuje faktyczną ilość dokumentacji, jaką Fundacja co roku przygotowuje opisując podejmowane działania oraz stan finansów. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłą rewident Marię Kwiatkowską nr ewid. 2119 reprezentującą Agencję Biegłych Rewidentów ?TAX-2? Sp. z o.o. ? podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 457.

Sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały złożone także w Urzędzie Skarbowym, Krajowym Rejestrze Sądowym, Ministerstwie Zdrowia oraz zamieszczone w elektronicznej bazie sprawozdań dla organizacji pożytku publicznego na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto Fundacja złożyła także wymagane przepisami prawa ?Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych” SOF-1 do Głównego Urzędu Statystycznego.

Dokumentacja podsumowująca 2014 r. została przygotowana zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz dwóch dokumentów, które źródłem prawa nie są, jednakże które zawierają wskazówki i rekomendacje co do sposobu działania i przygotowywania dokumentacji przez organizacje pożytku publicznego, tj. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli ?Sprawowanie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem przez organizacje pożytku publicznego z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych? z dnia 6 listopada 2014 r. (jej treść znajdziecie Państwo na stronach NIK pod tym linkiem), 2) Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego przygotowany przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (przy współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego) z dnia 20 lutego 2015 r. (jego treść znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa pod tym linkiem) oraz 3) Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny z dnia 8 kwietnia 2015 r. (z jego treścią mogą Państwo zapoznać się pod tym linkiem).

Rok 2014 był dla Fundacji Wcześniak rokiem dynamicznego wzrostu działalności w zakresie realizacji coraz większej liczby projektów realizujących statutowe cele Fundacji oraz dalszego skokowego wzrostu liczby prowadzonych subkont na rzecz rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, którzy podpisali z stosowną umowę. Tegoroczne sprawozdanie z działalności jest najobszerniejsze z dotychczas przygotowanych w historii działania Fundacji. Na łącznie ponad 120 stronach Zarząd Fundacji oraz biuro księgowe prowadzące księgi Fundacji szczegółowo opisali zakres działalności Fundacji Wcześniak, podejmowane inicjatywy, zrealizowane projekty oraz rozliczenie finansów.

Spośród szerokiego zakresu działań zrealizowanych przez Fundację Wcześniak w 2013 r. na szczególną uwagę zasługuje wydanie ?Niezbędnika Rodzica Wcześniaka?. Jest to ponad 110- stronicowa książka nieodpłatnie dystrybuowana na oddziałach wcześniaków i patologii noworodka w ponad 100 szpitalach w całej Polsce. Ideą broszury jest zapewnienie dostępu do profesjonalnej wiedzy rodzicom natychmiast po narodzinach ich dziecka, bezpośrednio w szpitalu, gdzie zazwyczaj dostęp do strony internetowej wczesniak.pl jest utrudniony.

Zarząd pragnie przekazać słowa podziękowania wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i przyjaciołom Fundacji, bez których tak szeroka skala działanie nie byłaby w żaden sposób możliwa.

Z poważaniem,

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu Fundacji

Scroll to Top