Podsumowanie wpływów kampanii 1% na dzień 5 października 2018 r.

Zarząd Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom (dalej: Fundacja) uprzejmie informuje, iż w dniu 4 października 2018 r. wpłynęło do siedziby Fundacji pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów datowane na 27 września 2018 r. wraz z płytą zawierającą niezbędne dane do rozliczenia 1% podatku, za pośrednictwem których Fundacja Wcześniak otrzymała informacje o kwocie 1% podatku, przekazanej na jej rzecz na podstawie zeznań podatkowych albo ich korekt, przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego, oraz jeżeli podatnik wraz z wnioskiem wskazał tzw. cel szczegółowy, także danych identyfikacyjnych poszczególnych podatników, którzy w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie (dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego) złożyli wniosek o przekazanie na rzecz Fundacji Wcześniak kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego i jednocześnie wyrazili zgodę na udostępnienie powyższych danych Fundacji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Zarząd Fundacji przystąpił do analizy danych oraz przedstawia informacje o wysokości zebranych z 1% kwot.

W piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wskazał, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi raport załączony do pisma nie jest podsumowaniem wszystkich kwot, jakie poszczególne urzędy skarbowe przekazały z tytułu 1% podatku z zeznań podatkowych za rok 2017, zaznaczając, iż w szczególności nie są w nim zawarte dane dotyczące tych kwot 1% podatku, które nie są związane z danymi podatników, udostępnianymi na podstawie ich zgody wyrażonej w zeznaniach podatkowych, lub ze wskazanym przez podatników celem szczegółowym.

Z otrzymanych od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów danych wynika, iż w ramach wpłat z 1% podatku za 2017 r. Fundacja Wcześniak zebrała kwotę 1 491 531,51 zł. Wpłaty te pochodziły od łącznie 19 381 podatników, zaś przekazane zostały przez 369 Urzędy  Skarbowe. Średnia wartość wpłaty od statystycznego podatnika, który wsparł Fundację Wcześniak, wyniosła 76,96 zł. Mediana wpłat wyniosła 36,50 zł, co oznacza iż połowa podatników którzy przeznaczyli swój 1% podatku wsparła Fundację kwotą nie wyższą niż 36,50 zł, zaś połowa kwotą przekraczającą ten poziom. Najwyższa liczba podatników, bo aż 421 osób, przeznaczyła 1% podatku za pośrednictwem US w Oleśnicy.

Z uwagi na fakt, iż opis niektórych celów szczegółowych uniemożliwia precyzyjne określenie zamiaru podatnika, np. ?dla Wojtusia?, podczas gdy w gronie podopiecznych jest wiele rodzin posiadających dziecko o imieniu Wojciech, Zarząd Fundacji, dochowując należytej staranności w gospodarowaniu środkami finansowymi, podjął działania mające na celu uzyskanie od podatników doprecyzowania ich intencji.

Zarząd Fundacji Wcześniak dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% Fundacji i naszym podopiecznym. Wasze wsparcie i zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli, wiele dla nas znaczy. Równocześnie na podstawie analizy wpływów środków finansowych na rachunek bankowy Zarząd oświadcza, iż zbiorcza informacja o wartości wpływów kwot w wysokości  1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych osób, które złożyły wniosek o przekazanie  tychże środków na rzecz Fundacji Wcześniak i jej podopiecznych, otrzymana z Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów, nie obejmuje wszystkich wpłat z 1%, jakie zostały zaksięgowane na rachunku Fundacji. Pełna analiza zostanie zaprezentowana po otrzymaniu stosownego uzupełnienia w rocznym sprawozdaniu z działalności Fundacji za 2018 r.

Finalnie Prosimy o kontakt pod adresem wczesniak@wczesniak.pl rodziców lub opiekunów prawnych następujących dzieci:

Wojciech Szymczak
Marcel Osiecki
Lena Granyka
Aleksander Kowalczyk
Aleksander Tandel-Karpiński
Ksawery i Marcel Gajowiak
Patryk Łokietek

 

Scroll to Top