Informacje o systemie przekazywania noworodków wymagających leczenia szpitalnego z Ukrainy

Przekazujemy informację od Krajowego Konsultanta w dziedzinie neonatologii na temat systemu przekazywania noworodków wymagających leczenia szpitalnego z terenu Ukrainy. Jest to informacja w językach polskim, ukraińskim i angielskim.

Warunkiem precyzyjnego planowania najlepszego miejsca dla konkretnego wymagającego leczenia szpitalnego noworodka jest wywiad o jego stanie ogólnym i chorobach przebytych/towarzyszących, stąd niezbędne dla nas dane wg. załącznika w Excelu.

Prof. dr hab. med. Ewa Helwich
Konsultant w Instytucie Matki i Dziecka
Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii

____________________

Szanowni Państwo,

Przesyłamy informację opisującą jak należy zgłaszać noworodki wymagające hospitalizacji, przekazane do leczenia na terenie Polski.

W celu kontroli i pełnej wiedzy na temat ukraińskich noworodków przekazywanych na teren Polski do dalszego leczenia szpitalnego stworzono Noworodkowy Rejestr Dzieci z Ukrainy (NRD UA), który prowadzony jest pod numerem tel.: +48780700527 oraz Viber: 0806365765 w języku polskim i ukraińskim w godzinach od 8.00 do 16.00. Pacjentów wymagających leczenia na terenie Polski mogą zgłaszać do NRD UA lekarze z terenu Ukrainy lub Polski, którzy posiadają pełną wiedzę dotyczącą stanu klinicznego pacjenta oraz pełne informacje osobowe oraz logistyczne, w tym miejsce i czas planowanego przekroczenia granicy z Polską, o ile możliwe. Dane potrzebne do rejestru pacjenta w NRD UA zawarte są w tabeli 1. Dostęp do NRD posiada Noworodkowy Oddział Triażowy (NOT), którym kieruje Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii dla woj. podkarpackiego dr med. Witold Błaż, Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii – prof. Ewa Helwich, Krajowy Koordynator Transportu „N” z ramienia Nadzoru Krajowego – prof. Jan Mazela.

Warunkiem precyzyjnego planowania najlepszego miejsca dla konkretnego wymagającego leczenia szpitalnego noworodka jest wywiad o jego stanie ogólnym i chorobach przebytych/towarzyszących, stąd niezbędne dla nas dane wg. załącznika w Excelu.

____________________

Дорогі друзі,

Нижче наведено інформацію, як зареєструвати новонароджених, які потребують госпіталізації та яких планується / необхідно доправити до Польщі.

Для підтримання контролю над прийомом та для отримання основної клінічної інформації про українських новонароджених, яких необхідно доправити до Польщі для продовження лікування, створено центральний неонатальний реєстр:

телефон: +48780700527

Viber: 0806365765  польською та українською мовою.

Операційні години – 8.00-16.00. Новонароджені повинні бути зареєстровані лікарем, який володіє інформацією,  що стосується клінічного статусу пацієнта та знає місцезнаходження пацієнта, а також час запланованого перевезення та місце розташування запланованого пункту проходження кордону, якщо це можливо. Усі дані, необхідні для реєстрації новонароджених, представлені в таблиці 1. Доступ до НРД УА має національний консультант з неонатології – проф. Ева Хелвіч, директор відділення неонатальної патології новонароджених (НПН) – доктор Вітольд Блауж та Національний координатор логістики «N» – проф. Ян Мазела.

Завантажте таблицю.

____________________

Dear Friends,

Below is information how to register newborns who require hospitalization and is planned/needed to be transferred to Poland

In order to maintain control of the admissions and obtain basic clinical information of the Ukrainian newborns to be transferred to Poland for continuous hospital care there is central neonatal registry (NRD UA): phone: +48780700527 and Viber: 0806365765 in Polish and Ukrainian language. Operational hours is 8.00-16.00. Newborns should be registered by physician who is knowledgeable regarding clinical status of the patient and knows location of the patient as well as time of the planned transport, and location of planned border check point, if possible. All data required for newborn registration is presented in the table 1. Access to the NRD UA has National Consultant in Neonatology – prof. Ewa Helwich, Director of the Neonatal Triage Unit (NTU) – dr med. Witold Błaż, and National Coordinator of the Neonatal Transport – prof. Jan Mazela.

Complete the information about the newborn.

Scroll to Top