Informacja o rozliczeniu 1% podatku za rok 2013

Zarząd Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom (dalej: Fundacja), w odpowiedzi na liczne zapytania kierowane do Fundacji drogą telefoniczną i mailową, uprzejmie informuje, iż do dnia dzisiejszego do biura Fundacji nie wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego Piaseczno zawierające informacje o kwocie 1% podatku, przekazanej na jej rzecz na podstawie zeznań podatkowych albo ich korekt, przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem wskazał tzw. cel szczegółowy, danych identyfikacyjnych poszczególnych podatników, którzy w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie (dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego) złożyli wniosek o przekazanie na rzecz Fundacji kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego i jednocześnie wyrazili zgodę na udostępnienie powyższych danych Fundacji.

Pisma takie w latach ubiegłych wpłynęły w dniach 3 października 2013 r. (rozliczenie za 2012 r) oraz 4 października 2012 r. (rozliczenie za 2011 r.).

Zarząd Fundacji kilkukrotnie interweniował w powyższej sprawie w Urzędzie Skarbowym Piaseczno.

Informacja o otrzymaniu pisma zostanie przekazana za pośrednictwem strony wczesniak.pl. Finalnie Zarząd Fundacji informuje, iż w zależności od jakości danych, które zostaną przekazane, analiza otrzymanych danych zajmuje nie mniej niż 3 tygodnie od daty otrzymania pisma z Urzędu Skarbowego. Po jej zakończeniu oraz gruntownej weryfikacji podjęte zostaną uchwały o przeksięgowaniu środków na subkonta podopiecznych Fundacji, o czym każda z rodzin zostanie powiadomiona drogą korespondencji e-mail. W przypadku gdyby podatnicy jako cel szczegółowy wskazali dziecko, które nie posiada subkonta, Zarząd Fundacji będzie kontaktował się z opiekunami prawnymi beneficjentów indywidualnie.

Scroll to Top