Retinopatia wcześniaków

Badanie emocji i zachowań dzieci urodzonych przedwcześnie

Z ogromną przyjemnością informujemy o sukcesie pani Aleksandry Cichosz, która niedawno obroniła na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, pisaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny Kmity. Pani Aleksandrze gratulujemy i jednocześnie dziękujemy, ponieważ w swoich badaniach zajęła się tematem związanym z wcześniactwem.

Drodzy Rodzice, dziękujemy również Wam, którzy odpowiadając na prośbę pani Aleksandry, wypełniliście ankietę “Badanie emocji i zachowań dzieci”, zamieszczoną na Facebooku Fundacji.

Pani Aleksandra podzieliła się z nami ostatnio efektami badań. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

Uzasadnienie wyboru tematu: Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne wcześniaków zdaje się być istotnym zagadnieniem badawczym, ponieważ wraz z postępem medycznym coraz więcej wcześniaków urodzonych skrajnie przedwcześnie osiąga stabilny stan zdrowia i ma możliwość podejmowania kolejnych wyzwań rozwojowych. Pomimo znacznej liczby badań na ten temat opublikowanych w literaturze światowej, wciąż niewiele jest prac, które dotyczyłyby dzieci polskich, zwłaszcza w odniesieniu do wieku szkolnego.

Cel: Celem mojej pracy magisterskiej było zbadanie różnic w występowaniu trudności społeczno-emocjonalnych u dzieci w wieku 6-12 lat, urodzonych przedwcześnie oraz o czasie. Ponadto przeprowadzono pogłębioną analizę funkcjonowania społeczno-emocjonalnego 9-letniej dziewczynki urodzonej w 23. tygodniu.

Metoda: Rodzice 58 dzieci urodzonych przedwcześnie oraz 88 dzieci z grupy kontrolnej wypełniali przez Internet Kwestionariusz silnych i słabych stron oraz specjalnie opracowaną ankietę. W ramach studium przypadku odbyły się wywiady z dziewczynką oraz jej matką, a także wykonano indywidualne badanie dziewczynki. Analizowano również dane z karty wypisowej z leczenia szpitalnego po narodzinach, wyniki Kwestionariusza silnych i słabych stron w wersji dla rodziców oraz dla dzieci, a także ankietę wypełnianą przez matkę badanej.

Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują na istotnie wyższy poziom problemów w kontaktach z rówieśnikami oraz problemów emocjonalnych w grupie wcześniaków w porównaniu do dzieci urodzonych o czasie. Jeśli chodzi o studium przypadku, to pomimo nasilenia wspomnianych trudności w wieku przedszkolnym u badanej dziewczynki, obecnie występuje znaczna poprawa w jej funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. Mocną stroną badanej okazała się umiejętność rozpoznawania emocji, co może jej ułatwiać radzenie sobie z emocjami, np. lękiem. Z badania internetowego wynika, że wcześniactwo wiązało się z wyższym nasileniem określonych trudności szkolnych. Jednakże, badana dziewczynka charakteryzowała się wysokimi osiągnięciami w nauce.

Podsumowanie: Z wielu badań wynika, że wcześniaki w młodszym wieku szkolnym znajdują się w grupie ryzyka trudności emocjonalnych oraz problemów w kontaktach z rówieśnikami. W obecnym badaniu ta zależność została potwierdzona. Jednocześnie moje analizy wskazują na znaczną złożoność związków pomiędzy wcześniactwem i jego powikłaniami a dalszym rozwojem społeczno-emocjonalnym dziecka. Pomimo występowania poważnych powikłań związanych ze skrajnym wcześniactwem, badana dziewczynka obecnie dobrze radzi sobie z obowiązkami szkolnymi oraz funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. Może to wskazywać na znaczenie różnych czynników, które chronią rozwój dziecka oraz niwelują skutki wczesnych zagrożeń, takich jak np. wspierające relacje rodzinne, umiejętność poszukiwania i korzystania z pomocy specjalistycznej, w tym psychologicznej, itp.

 

Scroll to Top