Podsumowanie 2011 r. ? roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe

Szanowni Państwo,

terminowo wypełniając ustawowy obowiązek złożenia sprawozdania z działalności Fundacji Wcześniak za 2011 r., Zarząd Fundacji z przyjemnością informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej www.wczesniak.pl zatwierdzonego przez Radę Fundacji raportu z działalności za rok ubiegły. W sekcji ?Dokumenty Fundacji? znajdą Państwo sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe (wraz z wprowadzeniem, tak zwaną informacją dodatkową, rachunkiem zysków i strat oraz bilansem), jak również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały złożone także w Urzędzie Skarbowym, Krajowym Rejestrze Sądowym, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz zamieszczone w elektronicznej bazie sprawozdań dla organizacji pożytku publicznego na stronach https://opp.mpips.gov.pl/.

Rok 2011 był dla Fundacji Wcześniak rokiem szczególnym. Po raz pierwszy bowiem w swojej wieloletniej historii Fundacja gospodarowała publicznymi środkami pieniężnymi, które otrzymała z tzw. 1% podatku, które wpłynęły na rachunek Fundacji w trzecim i czwartym kwartale 2011 r. Zaufanie, którym Fundacja została obdarzona, spotyka się z odpowiedzialnością za rzetelne rozliczenie sposobu wydatkowania tychże środków. Dlatego tegoroczne sprawozdanie z działalności jest znacząco bardziej obszerne niż sprawozdania za ubiegłe lata. Na łącznie 50 stronach Zarząd Fundacji szczegółowo opisał zakres działalności Fundacji Wcześniak, podejmowane inicjatywy, zrealizowane projekty oraz rozliczenie finansów Fundacji.

Spośród szerokiego zakresu działań zrealizowanych przez Fundację Wcześniak w 2011 r. na szczególną uwagę zasługują wystąpienie Fundacji Wcześniak na forum Parlamentu Europejskiego oraz możliwość wsparcia finansowego wcześniaków, które najbardziej go potrzebowały, za pośrednictwem subkont prowadzonych przy rachunku Fundacji czy też przez bezpośrednią pomoc finansową. W ramach tych działań głównym kierunkiem wydatkowania środków zgromadzonych przez Fundację z 1% za 2010 r. było przekazanie kwot na subkonta dzieci, które zostały wskazane przez podatników w zeznaniach podatkowych jako cel szczegółowy oraz zakup szczepionek Synagis (stosowanych w ramach profilaktyki przeciwko wirusowi RSV) dla dzieci najbardziej potrzebujących, które nie zostały objęte programem w ramach szczepionek refundowanych przez NFZ.

Warto nadmienić także fakt otrzymania pisma z Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia pisma o sygnaturze MZ-DNE-077-10582-14/AN/12 z dnia 2 maja 2012 r. informującego, iż sprawozdanie z działalności Fundacji za 2010 r. zostało sprawdzone pod względem zgodności z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji i tym samym należy uznać, iż Fundacja Wcześniak spełniła obowiązek złożenia sprawozdania za 2010 r.

Z poważaniem

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu

Scroll to Top