Świadczenie “Za życiem”

Świadczenie “Za życiem” dla rodziców wcześniaków

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 4000 ZŁ („ZA ŻYCIEM”)

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Podstawowym warunkiem jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednorazowe świadczenie przysługuje tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Z wnioskiem o jednorazowe świadczenie może wystąpić:

matka, ojciec, a także opiekun prawny albo

opiekun faktyczny (opiekun faktyczny to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka), będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

Otrzymane jednorazowe świadczenie nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Porady z prawniczką dotyczące zasiłków, ulgi świadczeń z tytułu niepełnosprawności dziecka znajdziecie na naszym kanale YouTube “Pośpiesznym na świat”: https://www.youtube.com/watch?v=nhw9G1Fi6FQ&t=452s oraz na stronie: https://wczesniak.pl/urlopy-zasilki/

“Za życiem” – informator Narodowego Funduszu Zdrowia

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/.

Scroll to Top