Podsumowanie 2012 r. – Roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe

Szanowni Państwo,

wypełniając terminowo ustawowy obowiązek złożenia sprawozdania z działalności Fundacji Wcześniak za 2012 r., Zarząd Fundacji z przyjemnością informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej www.wczesniak.pl zatwierdzonego przez Radę Fundacji raportu z działalności za rok ubiegły. W sekcji ?Dokumenty Fundacji? znajdą Państwo sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe (wraz z wprowadzeniem, tak zwaną informacją dodatkową, rachunkiem zysków i strat oraz bilansem), jak również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały złożone także w Urzędzie Skarbowym, Krajowym Rejestrze Sądowym, Ministerstwie Zdrowia oraz zamieszczone w elektronicznej bazie sprawozdań dla organizacji pożytku publicznego na stronach https://opp.mpips.gov.pl/. Ponadto Fundacja złożyła także wymagane przepisami prawa ?Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych” SOF-1 do Głównego Urzędu Statystycznego.

Rok 2012 był dla Fundacji Wcześniak rokiem dynamicznego zwiększenia zakresu działania wynikającego z dużej liczby podjętych projektów realizujących statutowe cele Fundacji oraz skokowego wzrostu liczby prowadzonych subkont na rzecz rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, którzy podpisali z Fundacją stosowną umowę. Fundacja, będąc organizacją pożytku publicznego, gospodaruje publicznymi środkami pieniężnymi, które otrzymała z tzw. 1% podatku, które wpłynęły na rachunek Fundacji w trzecim i czwartym kwartale 2012 r. Zaufanie, którym Fundacja została obdarzona, spotyka się z odpowiedzialnością za rzetelne rozliczenie sposobu wydatkowania tychże środków. Dlatego tegoroczne sprawozdanie z działalności jest znacząco bardziej obszerne niż sprawozdania za lata ubiegłe. Na łącznie ponad 50 stronach Zarząd Fundacji szczegółowo opisał zakres działalności Fundacji Wcześniak, podejmowane inicjatywy, zrealizowane projekty oraz rozliczenie finansów Fundacji.

Spośród szerokiego zakresu działań zrealizowanych przez Fundację Wcześniak w 2012 r. na szczególną uwagę zasługują uroczyste obchody Światowego Dnia Wcześniaka w Sejmie RP pod patronatem Pani Marszałek Ewy Kopacz, program finansowania Synagis (stosowanych w ramach profilaktyki przeciwko wirusowi RS) dla dzieci najbardziej potrzebujących, które nie zostały objęte programem w ramach szczepionek refundowanych przez NFZ, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia poświęconej tematyce wcześniactwa w charakterze eksperta.

Z poważaniem

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu

Scroll to Top