Fundacja wcześniak

Monitory Angelcare®

Zapraszamy do zapoznania sie z monitorami Angelcare – www.angelcare.pl

Ważne informacje

Monitory ruchu (potocznie nazywane monitorami oddechu lub bezdechu), niezależnie od modelu oraz szczegółowych rozwiązań stosowanych przez producentów, działają na podobnej zasadzie. Za pomocą bardzo precyzyjnych czujników wykrywają każdy ruch, również tak nieznaczny jak ruch oddechowy klatki piersiowej niemowlęcia.

Urządzenia te nie zabezpieczają przed bezdechem czy śmiercią łóżeczkową (SIDS). Informują one natomiast alarmem o braku ruchu (oddechu) przez ponad 20 sekund, co może stanowić zagrożenie dla życia, i umożliwia rodzicom dziecka podjęcie odpowiednich działań.

Monitorów ruchu (o ile lekarz nie zaleci inaczej) nie należy stosować w przypadku dzieci z chorobami oddechowymi. Powinny one znajdować się pod nadzorem lekarskim i korzystać ze specjalistycznych urządzeń diagnostycznych odpornych na wpływy zewnętrzne. Urządzenia te najczęściej wymagają bezpośredniego podłączenia do dziecka odpowiednich czujników, np. w celu kontroli saturacji krwi tlenem. Monitory ruchu (oddechu) Angelcare® nie są urządzeniami medycznymi. Przeznaczone są do stosowania w warunkach domowych.

Ponieważ monitor reaguje na ruch, aktywacja alarmu następuje również, gdy dziecko samodzielnie opuści łóżeczko. Ta funkcja (gdy zachodzi taka potrzeba) wykorzystywana jest również do opieki nad osobami dorosłymi.

Zalecamy szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prawidłowo zamontowany Monitor Angelcare® znakomicie wypełnia swoje zadanie, gwarantując użytkownikowi satysfakcję z udanego zakupu oraz zapewniając bezpieczeństwo dla dziecka i komfort dla rodziców.

Urządzenia o SWW 1153-99 zasilane napięciem bezpiecznym nie podlegają obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa.

 

Graniczne wartości napięcia bezpiecznego:
dla warunków środowiskowych normalnych prąd zmienny 50 V
prąd stały 120 V
dla warunków środowiskowych zaostrzonych prąd zmienny 25 V
prąd stały 60 V

W nawiązaniu do fałszywych informacji na temat monitorów Angelcare® poniżej wyjaśniamy.

 

Monitory Angelcare® zostały sklasyfikowane zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego ul. K. Wyki 3 w Krakowie, zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 roku (Dz.U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.) oraz Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) jako: PKWiU 31.62.11-90.00 „Urządzenia elektryczne do sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej, gdzie indziej niewymienione” SWW 1153-99 „Sprzęt elektroniczny powszechnego użytku pozostały osobno niewymieniony”.

Jak z tego wynika, Monitory Angelcare® nie są urządzeniami medycznymi, co jest jednoznacznie określone w instrukcji obsługi przez producenta. Są one przeznaczone do zastosowań domowych podobnie jak nianie elektroniczne lub inne podobne produkty. Podobna klasyfikacja obowiązuje w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Oczywiście w wielu szpitalach można znaleźć nasze produkty, ale nie zastępują one drogich i skomplikowanych urządzeń diagnostycznych, które najczęściej wymagają bezpośredniego podłączenia do dziecka.

W załączniku znajdziecie Państwo:
– deklaracje zgodności CE,
– świadectwa zgodności CE,
– analizy zgodności z dyrektywą ROHS
dla aktualnie sprzedawanych produktów AngelcareR.

Informujemy również, że zgodnie z aktualnymi wymaganiami monitory Angelcare® AC401 oraz Angelcare® AC420, zgodnie z decyzją UKE, zostały zarejestrowane jako urządzenia wprowadzane do obrotu na obszarze Polski.

Ponadto, biorąc pod uwagę, że część klientów nie czyta dokładnie instrukcji obsługi, w każdym pudełku z monitorem ruchu (oddechu) znajdziecie Państwo dodatkową nie foliowaną ulotkę z informacją wyjaśniającą działanie i przeznaczenie monitorów ruchu (oddechu). Treść w załączniku. Szczegółowe informacje znaleźć można również w naszym serwisie internetowym www.angelcare.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt.
Z poważaniem,
Jerzy Salawa

Dz.U.00.5.53

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

 

z dnia 9 listopada 1999 r.

 

w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności.

(Dz. U. z dnia 28 stycznia 2000 r.)

 

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 776) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wyrobów, o których mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 776), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (Monitor Polski Nr 39, poz. 335 i Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28, poz. 295 i Nr 48, poz. 463 oraz z 1997 r. Nr 22, poz. 216).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI CERTYFIKACJI NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA I OZNACZANIA TYM ZNAKIEM ORAZ OBOWIĄZKOWI WYSTAWIANIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI PRODUCENTA

Symbol Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) Nazwa grupy asortymentowej lub asortymentu
1153***)
bez – 94
przęt elektroniczny powszechnego użytku
(zasilany napięciem wyższym niż bezpieczne).

Certyfikaty, badania, testy MONITORÓW ANGELCARE®:

Deklaracja zgodności CE AC401
Test weryfikacyjny zgodności CE AC401
Deklaracja zgodności CE AC420
Test weryfikacyjny zgodności CE AC420
Deklaracja zgodności CE AC301R
Deklaracja zgodności z dyrektywą RoHS
Badania zgodności z dyrektywą RoHS 2002/95/EC AC420, AC401